30 dní na vrátenie zdarma
zobraziť podrobnosti
Doprava zdarma nad 39 € pri platbe vopred
zobraziť podrobnosti

Podmienky služby newsletter

PODMIENKY SLUŽBY NEWSLETTER

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tento dokument (ďalej len: „ Podmienky”) určuje podrobné zásady poskytovania služby „Newsletter” spoločnosťou „MODIVO S.A.“ so sídlom na adrese. ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poľsko (táto adresa je zároveň korešpondenčnou adresou), zapísanou do registra podnikateľských subjektov vedenom krajským súdom v meste Zielona Góra, 8. ekonomické oddelenie, Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000541722, DIČ PL: 9291353356, IČO PL (pol. REGON): 970569861, so základným kapitálom 2 008 001 PLN, plne splateným;
emailová adresa: info@eobuv.sk, kontaktné telefónne číslo: +42157 2399 520 – štandardné hovory spoplatnené podľa cenníka vášho operátora (ďalej len:
„Poskytovateľ”).
2. Službu „Newsletter“ môže využívať fyzická osoba alebo prostredníctvom oprávneného zástupcu právnická osoba, alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, s plnou právnou spôsobilosťou (ďalej len: „Zákazník”). V prípade, ak je Zákazníkom fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou,v prípade potreby sa zaväzuje získať právne účinný súhlas svojho zákonného zástupcu na uzatvorenie dohody o poskytovaní služby „Newsletter“ (ďalej len: „ Dohoda”), ako aj predložiť takýto súhlas na každé požiadanie Poskytovateľa. Pričom zmluva má v zásade charakter zmluvy, ktorá sa bežne uzatvára v menších bežných záležitostiach každodenného života. Poskytovateľ od Zákazníka za poskytovanie služby „Newsletter“ neinkasuje žiadne poplatky.
3. Aby využívanie služby „Newsletter“ (vrátane uzatvorenia Dohody) bolo možné, koncové zariadenie a telekomunikačný systém, ktoré Zákazník používa, musia spĺňať aspoň minimálne technické požiadavky (1) počítač, laptop alebo iné smart zariadenie s prístupom na internet a v prípade zákazníkov služby „Newsletter“ na uvedené telefónne číslo – mobilný telefón; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0
a novšie alebo Internet Explorer verzia 10.0 a novšie, Opera verzia 12.0 a novšie, Google Chrome verzia 23.0. a novšie, Safari verzia 5.0 a novšie; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie monitora: 1024 x 768; (5) aktivovaná podpora súborov Cookies a podpora Javascript vo webovom prehliadači; (6) platná/aktívna emailová adresa/schránka; (7) klávesnica alebo iné zariadenie umožňujúce správne vypĺňanie (zadávanie údajov) elektronických formulárov.

II. ZÁSADY VYUŽÍVANIA SLUŽBY „NEWSLETTER“

1. Služba „Newsletter“, ktorú na požiadanie poskytuje „Poskytovateľ“ po uzatvorení Dohody, zahŕňa:
a. prijímanie Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoju emailovú adresu, elektronickou cestou, a tiež prostredníctvom automatických volacích systémov, obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa,(ktorého aktuálny zoznam je uvedený na webovej stránke) vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách,
b. prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa, vrátane darčekových poukážok a o špeciálnych akciových ponúk Zákazníkmi poštovou cestou, ktorí Poskytovateľovi sprístupnili svoje údaje, a to: meno, priezvisko, ulicu, číslo domu, PSČ, mesto/obec, štát, a predovšetkým vytvorili objednávku alebo si založili účet na webovom sídle: https://www.eobuv.sk (ďalej len:
„Servis”),,poštou, obchodné informácie týkajúce sa produktov a služieb poskytovateľa služieb a partnerov poskytovateľa služieb (ktorých súčasný zoznam je uvedený na webovej stránke), najmä poukážky alebo špeciálne propagačné ponuky.
c. prijímanie obchodných informácií o výrobkoch a službách Poskytovateľa a spolupracujúcich subjektov Poskytovateľa, vrátane podrobných informácií o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a marketingových akciách prostredníctvom automatických volacích systémov Zákazníkmi, ktorí Poskytovateľovi(ktorých súčasný zoznam je uvedený na webovej stránke) sprístupnili svoje telefónne číslo,
2. Využívanie služby „Newsletter“ je možné, ak Zákazník vykoná všetky nasledujúce kroky:
a. sprístupní svoju emailovú adresu v príslušnom poli v Servise, alebo zaškrtne príslušný checkbox so súhlasom s prijímaním obchodným informácií príslušným kanálom;
b. vyjadrí súhlas s ustanovizňami týchto Podmienok otvorením aktivačného odkazu, ktorý mu pošle Poskytovateľ na emailovú adresu, ktorú mu poskytol Zákazník (považuje sa to za moment začatia poskytovania služby „Newsletter“). Odkaz je aktívny do 7 dní odo dňa jeho odoslania Poskytovateľom služby. Ak Podmienky nebudú prijaté v tejto lehote, proces registrácie do služby newsletter sa musí vykonať znova.
2a. V prípade neakceptovania nariadení v súlade s ods. II bod 2 písm. b) do 5 dní odo dňa odoslania aktivačného odkazu môže byť Zákazníkovi zaslaná pripomienka o možnosti akceptovať Podmienky.
3. Služba „Newsletter“ sa poskytuje časovo neobmedzene.
4. Zákazník je povinný predovšetkým:
a. poskytovať Poskytovateľovi výhradne pravdivé, aktuálne a všetky nevyhnuté údaje Zákazníka,
b. bezodkladne aktualizovať údaje poskytnuté Poskytovateľovi v súvislosti s uzatvorením Dohody;
c. využívať služby ponúkané Poskytovateľom legálnym spôsobom a spôsobom neporušujúcim práva tretích osôb, neporušujúc ustanovenia Podmienok a tiež prijatých noriem a zvykov v tomto rozsahu a zásad dobrého spoločného spolužitia, a predovšetkým nešíriť nelegálny obsah alebo obsah s nelegálnym charakterom.

III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje Zákazníka spracúva Poskytovateľ ako správca osobných údajov na účely poskytovania služby
„Newsletter“.
2. Aby bola zabezpečená prezentácia reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených pre všetkých Zákazníkov, spôsobom prispôsobeným záujmom daného Zákazníka, môže sa Poskytovateľ oboznámiť s jeho preferenciami, napríklad analýzou toho, ako často navštevuje webovú stránku a či a aké produkty nakupuje alebo robí rezervácie v kamenných predajniach patriacich Poskytovateľovi.
3. Uvedenie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na využívanie služby „Newsletter“, s výhradou ods. 4 nižšie.
4. Poskytovateľ umožňuje Zákazníkom využívať služby „Newsletter“ anonymne v situácii, keď e-mailová adresa poskytnutá Zákazníkom neumožňuje identifikovať Zákazníka a Zákazník neposkytol Poskytovateľovi iné osobné údaje.
5. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátanie práva požiadať o vydanie ich kópie, požiadať o ich opravu, požiadať o obmedzenie spracúvania alebo o odstránenie svojich osobných údajov, ako aj právo ukončiť využívanie služby „Newsletter“, právo na prenesenie svojich osobných údajov, napr. k inému správcovi a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
6. Dodatočné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Politika ochrany osobných údajov a súkromia“, ktorá je dostupná v Servise.

IV. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO POSKYTOVATEĽA

Výhradné právo na všetky prvky, vrátane práva na diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, ktoré sprístupňuje Poskytovateľ alebo partneri Poskytovateľa, predovšetkým autorské práva, patria Poskytovateľovi alebo subjektom, s ktorými Poskytovateľ uzatvoril príslušné dohody. Zákazník má právo využívať vyššie spomenutý obsah bezplatne výhradne na vlastné osobné použitie a výhradne s cieľom správne a náležite využívať službu „Newsletter“, na území celého sveta. Využívanie vyššie spomenutého obsahu v inom rozsahu je prípustné iba na základe zreteľného, predchádzajúceho súhlasu, udeleného na to oprávneným subjektom, a to písomne, v opačnom prípade je neplatné.

V. REKLAMÁCIE

1. Zákazník môže hlásiť výhrady súvisiace so službou „Newsletter“ prostredníctvom reklamácie.
2. Poskytovateľ reklamácie posúdi bezodkladne, nie neskôr ako v priebehu 30 dní od dňa doručenia danej reklamácie.
3. Reklamácie súvisiace s poskytovaním služby „Newsletter“ sa môžu odosielať písomne na adresu: ul. Nowy Kisielin
- Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Poľsko.
4. Pre urýchlenie posúdenia reklamácie je potrebné uviesť meno a priezvisko, kontaktné údaje odosielateľa reklamácie a tiež opis príčin reklamácie a ich odôvodnenie.
5. Ani poskytovateľ, ani jeho zamestnanci, oprávnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú voči Zákazníkom, ktorí nie sú konzumentmi, voči ich dodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom a/alebo splnomocnencom, a to za všetky škody, vrátane straty ziskov, iba ak danú škodu spôsobili úmyselne. V každom prípade zodpovednosť Poskytovateľa, jeho zamestnancov, oprávnených zástupcov a/alebo splnomocnencov, táto zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je konzumentom, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená – tak v rámci jednej udalosti (nároku), ako aj za všetky udalosti (nároky) sumárne – a to vo výške 250 EUR.

VI. UKONČENIE DOHODY A ZMENY PODMIENOK

1. Zákazník môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, ukončiť využívanie služby „Newsletter“ (zrušiť službu), predovšetkým otvorením deaktivačného odkazu, ktorý sa nachádza v každej e-mailovej správe zaslanej Zákazníkovi v rámci poskytovania služby „Newsletter“ alebo kliknutím na príslušné tlačidlo na webovej stránke, ktorého odkaz je v prvej správe odoslanej na poskytnuté telefónne číslo v súvislosti s registráciou do služby. Ak používateľ vyjadril súhlas so službou Newsletter prostredníctvom SMS, môže za účelom odstúpenia od služby v tejto súvislosti svoj súhlas odvolať sám prostredníctvom možností v účte alebo kontaktovaním Zákazníckeho servisu.
2. Poskytovateľ môže v každej chvíli ukončiť dohodu so zachovaním mesačnej výpovednej lehoty, a to z vážnych dôvodov, za ktoré sa považuje (zatvorený zoznam):
a. zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;
b. zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);
c. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkciíPoskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.
3. Poskytovateľ svoje vyhlásenie v rozsahu, o ktorom hovorí ods. 2 vyššie, posiela správu na emailovú adresu, ktorú poskytol Zákazník pri registrácii do služby „Newsletter“.
4. Poskytovateľ môže vypovedať Dohodu Zákazníkovi so zachovaním sedemdňovej výpovednej lehoty alebo odmietnuť Zákazníkovi ďalšie právo využívať službu „Newsletter“, taktiež môže obmedziť jeho prístup k časti alebo k celému obsahu, o ktorom hovorí bod IV vyššie, z vážnych dôvodov, tzn. v prípade vážneho porušenia týchto Podmienok Zákazníkom, tzn. v situáciách, keď Zákazník (zatvorený zoznam) poruší ustanovenia uvedené v bode II ods. 4 písmeno c Podmienok.
5. Podmienky predstavujú vzor dohody v zmysle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb.,
6. Poskytovateľ môže tieto Podmienky zmeniť v prípade, ak sa vyskytne aspoň jedna z nižšie uvedených vážnych príčin (zatvorený zoznam):
a. zmena legislatívy týkajúcej sa poskytovania elektronických služieb, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v Dohode; alebo zmena interpretácie vyššie spomenutej legislatívy následkom súdnych rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo príkazov v danom rozsahu príslušnými úradmi alebo orgánmi;
b. zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výhradne technickými alebo technologickými príčinami (predovšetkým aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto Podmienkach);
c. zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, ktorých sa týkajú ustanovenia Podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením doterajších funkčností Poskytovateľom alebo služieb zahrnutých Podmienkami.
7. V prípade relevantných zmien Podmienkok sprístupní Poskytovateľ jednotné znenie Podmienok zverejnením v Servise, ako aj prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu, ktorú Zákazník poskytol pri registrácii do služby „Newsletter“.
8. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť po uplynutí 14 dní od dňa zaslania informácií o ich zmene. Zákazník má právo Dohodu ukončiť v priebehu 14 dní od dňa prijatia informácie o zmene Podmienok.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Podmienky sú dostupné aj na webovej stránke www.eobuv.sk/b/podmienky_newsletter a platia od 22.09.2023.
2. Dohoda sa uzatvára v slovenčine.
3. Stanovenie, zabezpečenie a sprístupnenie podstatných ustanovení uzatváranej dohody sa vykonáva poslaním správy na e-mailovú adresu elektronickej pošty uvedenú Zákazníkom pri registrácii do služby „Newsletter“.
4. Príslušným právom Dohody je legislatíva Poľskej republiky a príslušnými súdmi, sú všeobecné súdy Poľskej republiky, iba ak niečo iné priamo vyplýva z platnej legislatívy.

 

Predošlé podmienky sú dostupné pod nasledovnými odkazmi:
2023-09-21

2022-01-20