Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.SK

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA


Vitajte v internetovom obchode eobuv.sk! Chceme, aby ste si boli plne vedomí podmienok používania našej platformy, preto Vám v nasledujúcich pravidlách internetového obchodu www.eobuv.sk uvádzame niektoré dôležité informácie.

1. Podmienky špecifikujú všetky dôležité otázky týkajúce sa používania našej platformy. Ide o dokument, ktorý upravuje Vaše a naše práva a povinnosti.

2. Vlastníkom internetového obchodu je MODIVO S.A. so sídlom v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, kzapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Zielonej Górze, VIII Odd. Hosp. KRS pod číslom KRS 0000541722, DIČ 929-13-53-356, IČO 970569861, so základným kapitálom 2.008.001 PLN, plne splateným; adresa elektronickej pošty: info@eobuv.sk. kontaktné telefónne číslo: (+421) 057 23 99 520 (poplatok za štandardné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora).

3. Všetky oznámenia, reklamy a cenníky týkajúce sa produktov uvedené v internetovom obchode nepredstavujú návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ale sú len výzvou na predloženie ponuky. Objednaním tovaru nám navrhujete uzatvorenie kúpnej zmluvy, ku ktorej dôjde až potvrdením Vašej objednávky.

4. Radi by sme Vám pripomenuli, že používaním nášho internetového obchodu sa zaväzujete pozorne si prečítať naše podmienky a dodržiavať ich. Vďaka tomu si u nás budete môcť naplno užiť nakupovanie. 

 

II. DEFINÍCIE


Nižšie sú uvedené definície, ktoré Vám pomôžu porozumieť určitým pojmom používaným v podmienkach:

a) Aplikácia - softvér (mobilná aplikácia) poskytovaný spoločnosťou Modivo, určený na inštaláciu na mobilné zariadenie zákazníka a umožňujúci najmä používanie internetového obchodu bez nutnosti spustenia webového prehliadača.

b) ZSP -Zákaznícky Servis predávajúceho, ktorý poskytuje zákazníkom informácie o činnosti internetového obchodu, vrátane tých informácií, ktoré sa týkajú produktov, obchodu, pravidiel a aktuálnych ponúk, počas pracovných dní v hodinách uvedených pod odkazom “Kontakt” na tam uvedených telefónnych číslach a e-mailových adresách v internetovom obchode a na stránkach internetového obchodu pod záložkou „Kontakt“. Zákazník hradí komunikačné náklady pripojenia k ZSP podľa štandardnej ceny pripojenia svojho operátora.

c) Cena - čiastka v eurách alebo v inej mene vrátane DPH, ktorá prináleží predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke uvedené inak.

d) DSA - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom trhu digitálnych služieb a o zmene a doplnení smernice 2000/31/ES (zákon o digitálnych službách) ako súčasť obsahu internetového obchodu zakázaného zákonom, najmä vrátane obsahu, ktorý porušuje vlastnícke autorské práva tretích osôb alebo ich osobnostné práva.

e) Zákazník – Vy, používateľ internetového obchodu.

f) Obchodný zákazník - tým sa rozumiete aj Vy, avšak za predpokladu, že používate internetový obchod ako podnikateľ v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, avšak s výnimkou podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou a uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že Vám zákon v súvislosti s nákupom priznáva postavenie spotrebiteľa, ustanovenia týchto podmienok vzťahujúce sa na obchodných zákazníkov sa neuplatňujú.

g) Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

h) Účet – služba poskytovaná elektronicky v rámci Internetového obchodu umožňujúca prístup k doplnkovým funkciám Internetového obchodu. Každý účet je označený individuálnym prihlasovacím menom a heslom.

i) Košík - služba poskytovaná elektronicky v rámci internetového obchodu umožňujúca zadanie objednávky alebo rezervácie a využívanie súvisiacich funkcií.

j) MODIVO – to sme my, a preto MODIVO S.A. so sídlom Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, ktorej spisy vedie Okresný súd v Zielona Góra, 8. oddelenie. Gosp. KRS, pod číslom KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 so základným imaním: 2 008 001,00 PLN, splatené v plnej výške; e-mailová adresa: info@eobuv.sk. kontaktné telefónne číslo: (+421) 057 23 99 520, (poplatok za štandardné spojenie - podľa cenníka príslušného operátora)

k) Produkt – položka dostupná v internetovom obchode spolu s jej súčasťami označenými cenou a ktorá je predmetom kúpnej zmluvy alebo predmetom rezervácie.

l) Akcie – špeciálne podmienky predaja alebo poskytovania služieb, ktoré boli regulované alebo formulované samostatne a sú dostupné v internetovom obchode (napr. zníženie ceny alebo nákladov na dopravu).

m) Podmienky – tieto podmienky.

n) Rezervácia - služba, ktorá umožňuje rezervovať si vybrané produkty za účelom ich prezretia/vyskúšania vo vybranej predajni a následne si ich prípadne zakúpiť.

o) Predajňa – kamenná predajňa prevádzkovaná spoločnosťou Modivo. Zoznam dostupných predajní je dostupný pri zadávaní objednávky/rezervácie.

p) Internetový obchod - naša online platforma dostupná na www.eobuv.sk a v aplikácii, prostredníctvom ktorej poskytujeme služby. Prostredníctvom internetového obchodu Vám umožňujeme najmä uzatvárať kúpne zmluvy, využívať rezervácie (v závislosti od dostupnosti služby) a využívať ďalšie súvisiace funkcie

q) Predajca - to zahŕňa aj nás, t. j. Modivo, ale keď s nami uzatvoríte alebo ste uzavreli kúpnu zmluvu v rámci internetového obchodu.

r) Obsah – texty, grafika alebo multimédiá (napr. informácie o produktoch, produktové fotografie, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel v zmysle zákona o autorskom práve a súvisiacich právach a vyobrazenia fyzických osôb, ktoré sú dostupné v internetovom obchode.

s) Kúpna zmluva - kúpna zmluva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka uzatvorená na diaľku medzi Vami a predávajúcim, ktorej obsah tvorí objednávka a podmienky, a na ktorú sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov a Vami vyjadrené dodatočné formálne súhlasy.

t) Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

u) Objednávka – Vami predložená ponuka predávajúcemu, ktorá je Vaším prejavom vôle uzavrieť kúpnu zmluvu. V objednávke by mal byť uvedený aspoň jeden produkt, na ktorý sa zmluva vzťahuje a ďalšie potrebné údaje uvedené vo fáze zadávania objednávky. Nezabúdajte, že momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy na tento produkt je len potvrdenie vykonania objednávky predávajúcim na daný produkt.

Upozorňujeme, že v Podmienkach používame výrazy ako „Vy“ a „my“. Ak píšeme „Vy“ (Vy, vy, váš atď.), máme na mysli zákazníka, teda používateľa internetového obchodu. Ak však použijeme slovné spojenie „my“ (my, my, náš atď.), máme na mysli MODIVO.

 

III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE A MOBILNEJ APLIKÁCII


Všeobecné informácie:


1. Internetový obchod môžete používať za predpokladu, že ste fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, alebo právnická osoba, alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale schopná vo svojom mene nadobúdať práva a niesť záväzky. Ak máte len obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, na používanie internetového obchodu by ste mali od svojho zákonného zástupcu získať právne účinný súhlas na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb a kúpnej zmluvy a tento súhlas nám na požiadanie poskytnúť.

2.Internetový obchod môžete používať prostredníctvom webovej stránky alebo prostredníctvom aplikácie. Pre plné využívanie internetového obchodu musíte splniť určité technické podmienky, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľke a v bode 3:

 

Pre webovú stránku

Pre aplikáciu

 Počítač, laptop alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; prístup k e-mailu a aktívnej e-mailovej adrese; (webový prehliadač: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, verzia Safari za posledných 24 mesiacov; odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; povolenie cookies a podpora Javascriptu vo webovom prehliadači.

 Mobilné zariadenie s aktívnym prístupom na internet a nainštalovaný systém Android, aktualizovaný na verziu nie staršiu ako posledné 2 roky a dostupnými službami Google, alebo systém iOS aktualizovaný na verziu nie staršiu ako posledné 2 roky. Pre niektoré funkcie mobilné zariadenie s kamerou a geolokačnou službou (GPS). Aplikácia by mala byť aktualizovaná na najnovšiu dostupnú verziu.

 

3. Ak chcete uskutočniť nákup, t.j. uzavrieť kúpnu zmluvu, musíte mať aktívnu e-mailovú adresu a v určitých prípadoch aj klávesnicu alebo iné zariadenie umožňujúce správne vypĺňanie elektronických formulárov. 

4. Prostredníctvom internetového obchodu Vám poskytujeme elektronické služby. Medzi tieto služby patrí najmä používanie účtu a jeho funkcií, správa súhlasov s marketingovou komunikáciou, zadávanie objednávok a uzatváranie zmlúv o predaji, rezervácií, používanie košíka, prístup k obsahu a prijímanie obchodných informácií. Ak používate aplikáciu, rozsah služieb zahŕňa aj: skenovanie fotoaparátom a ukladanie čiarových kódov vybraných produktov, aby ste si mohli porovnať ich ceny, prezentácia produktov v internetovom obchode na základe Vami nahraných fotografií vybraných produktov, vyhľadávanie cez umiestnenie predajne alebo konkrétne miesto prijímania zásielky; filtrovanie prezentovaných produktov alebo akcií, napr. na Vami uvedenú veľkosť (napr. veľkosť obuvi) alebo kategóriu (napr. pánske/dámske/detské produkty); prezentácia aktuálnych upozornení priamo na obrazovke mobilného zariadenia (push notifikácia) a ich správa; vytváranie zoznamov obľúbených produktov.

5. Používaním internetového obchodu sa zaväzujete:

a) poskytnúť všetky údajoe potrebné pre danú službu, ktoré sú pravdivé a aktuálne;

b) aktualizovať údaje vrátane osobných údajov poskytnutých v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb vrátane služieb poskytovaných elektronicky alebo kúpnej zmluvy;

c) nenarúšať fungovanie Modivo, internetového obchodu alebo aplikácie (zasahovanie do fungovania môže okrem iného zahŕňať zadávanie objednávok spôsobom, ktorý odôvodňuje podozrenie z používania nástrojov, ktoré automatizujú proces zadávania objednávok, najmä robotov, alebo používania služby a funkcie poskytované internetovým obchodom spôsobom, ktorý naznačuje úmysel porušovať ustanovenia nariadení alebo ustanovení všeobecne platných právnych predpisov);

d) konať v súlade s ustanoveniami zákona, ustanoveniami nariadení, ako aj so zvykmi a zásadami sociálneho spolužitia prijatými v danej oblasti;

e) včasné zaplatenie produktu a včasné vyzdvihnutie produktu zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu;

f) vyzdvihnúť vyplnenú rezerváciu v príslušnej predajni;

g) neposkytovať, neprenášať ani zverejňovať nezákonný obsah v zmysle DSA.

 

Aplikácia


6. Taktiež Vám dávame možnosť využívať internetový obchod prostredníctvom bezplatnej aplikácie „eobuv.sk“ určenej pre mobilné
zariadenia.
7. Sťahujte aplikácie iba z oficiálnych obchodov:
a) Apple App Store – pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS;
b) Google Play/Sklep – Play, pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android.

8. Pamätajte, že používanie aplikácie stiahnutej z iného zdroja ako z oficiálneho obchodu zahŕňa riziko narušenia integrity aplikácie a spojenia so škodlivým softvérom, čo predstavuje hrozbu pre bezpečnosť vášho mobilného zariadenia a údajov v ňom uložených.
9. Jeżeli chcesz korzystać z Aplikacji powinien: 
a) stiahnite si aplikáciu, ako je uvedené vyššie;   
b) prečítajte si tieto podmienky a informácie o aplikácii sprístupnenej v predajniach uvedených v bode 8 vyššie a prijať ich, a
c) nainštalujte aplikáciu do svojho mobilného zariadenia podľa pokynov zobrazených po spustení procesu inštalácie. 

10. Ak chcete zadať objednávku pomocou aplikácie, musíte mať aktívny účet.
11. Aplikácia využíva technológie ukladania dát (prístup do pamäte zariadenia) na umožnenie offline prevádzky, zrýchlenie načítania dát, chybové hlásenia a zapamätanie si užívateľských preferencií. Pre funkčnosť aplikácie je potrebný prístup do pamäte mobilného zariadenia. Identifikátory používateľov a zariadení, ako aj napríklad identifikátory relácií, sa používajú na marketingové a technické účely a uchovávajú sa až do odinštalovania aplikácie. Niektoré z nich môžu byť resetované pri zmene trhu v aplikácii.
12. Ak chcete využívať všetky možnosti aplikácie, mali by ste dobrovoľne súhlasiť s tým, aby aplikácia získala prístup k funkciám Vášho mobilného zariadenia, ktoré aplikácia požaduje.
13. Aplikácia Vám umožňuje dostávať push notifikácie o novinkách a akciách v internetovom obchode. Ak chcete dostávať tieto upozornenia, mali by ste súhlasiť s prijímaním upozornení „push“ alebo nám poskytnúť informácie o Vašich nákupných preferenciách v rámci možností v aplikácii.
14. Nezabudnite, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

Účet


15. V internetovom obchode si môžete vytvoriť svoj individuálny účet. Účet je služba, ktorá Vám umožní používať internetový obchod ešte pohodlnejšie ukladaním údajov o adrese, ktoré sú potrebné pre rýchle odoslanie objednaných produktov. Účet Vám navyše umožňuje sledovať stav Vašej zadanej objednávky, prístup k histórii Vašich objednávok a rezervácií a ďalším funkciám, ktoré ponúka.    
16. Ak si chcete vytvoriť účet, mali by ste vyplniť registračný formulár účtu, potom prijať podmienky a kliknúť na políčko „Vytvoriť účet“. Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v registračnom formulári, Vám pošleme správu, v ktorej Vás požiadame o potvrdenie registrácie účtu a uvedieme, ako to môžete urobiť.
17. Po dokončení registrácie účtu Vám bude na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaná správa potvrdzujúca vytvorenie účtu. Od tohto momentu je medzi Vami a nami v platnosti zmluva o poskytovaní elektronických služieb ohľadom služby účet. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a o možnostiach jej ukončenia sa dočítate v časti podmienok ohľadom ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb. 

 

Rezervácia produktov


18. Nezabudnite, že na zakúpenie produktu, o ktorý máte záujem, môžete využiť službu rezervácie. Rezervácia Vám umožňuje zarezervovať si Vami vybraný produkt, ktorého predajcom sme my, t.j. Modivo, za účelom prezretia alebo vyskúšania vo vybranej predajni (vyzdvihnutie rezervácie) a následného prípadného zakúpenia.
19. Možnosť využitia služby rezervácie závisí od dostupnosti služby rezervácie v rámci funkcií internetového obchodu a daného produktu.
20. Ak chcete využiť rezerváciu, vyberte produkt do košíka a potom prejdite na objednávkový formulár podľa krokov na zadanie objednávky, až kým nebudete môcť vybrať možnosť „Najprv vyskúšajte, potom zaplaťte“, po ktorej budete požiadaní o výber predajne, kde je možné využitie tejto služby.
21 . Dostupnosť služby rezervácie môže závisieť od regiónu, adresy uvedenej v objednávkovom formulári, dostupnosti služby rezervácie pre daný produkt, kategórie produktov a počtu produktov, ktoré sa majú rezervovať. Zadanie niekoľkých objednávok alebo vykonanie niekoľkých rezervácií súčasne, z ktorých aspoň jedna podlieha vyššie uvedenému obmedzeniu, môže ovplyvniť dostupnosť služby rezervácie pre iné produkty. 
22. Využitím rezervácie neuzavriete kúpnu zmluvu a ani sa vzájomne nezaväzujeme ju uzavrieť. Ak po obdržaní rezervácie produkt spĺňa Vaše očakávania, môžete sa rozhodnúť pre jeho nákup priamo v predajni.
23. Po dokončení rezervácie budú príslušné produkty nami doručené do Vami zvolenej predajne do 3 pracovných dní od dátumu vytvorenia rezervácie. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže byť uvedená lehota predĺžená maximálne na 7 pracovných dní, o čom Vás však budeme vopred informovať.
24. O dokončení Vašej Rezervácie a doručení produktov do predajne Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli v objednávkovom formulári. V závislosti od dostupných spôsobov kontaktu môžete dostať aj upozornenie push alebo SMS.
25. Produkty doručené do predajne v rámci rezervácie tam na Vás budú čakať minimálne nasledujúce 2 pracovné dni.  
26. Platnosť rezervácie končí dátumom uvedeným v bode 25 alebo v čase vyzdvihnutie rezervácie.   

 

Reklamácia služieb


27. Radi by sme Vás informovali, že okrem reklamácie na vady produktu, ktoré sú popísané v článku VIII, máte právo podávať reklamácie týkajúce sa našej činnosti a nami poskytovaných služieb aj elektronicky. Odporúčame podávať tieto reklamácie:

a) v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: info@eobuv.sk; 
b) písomne na adrese: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;

28. V reklamácii uveďte najmä informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku nezrovnalosti; Vaše požiadavky a Vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy. Celý reklamačný proces nám to výrazne uľahčí a urýchli.
29. Na reklamáciu odpovieme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri podávaní reklamácie, pokiaľ ste sa s nami individuálne nedohodli na inej forme kontaktu.
30. Odpoveď na Vašu reklamáciu dostanete najneskôr do 14 dní od jej odoslania.

 

Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb  


31. Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s nami o poskytovaní elektronických služieb bez uvedenia dôvodu. Na tento účel by ste mali predložiť príslušné vyhlásenie v súlade s nižšie uvedenými pokynmi.
32. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb by ste nám mali zaslať do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe k nariadeniam. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.
33. Bez ohľadu na právo uvedené v bode 32, zmluvu uzatvorenú s nami o poskytovaní elektronických služieb môžete vypovedať kedykoľvek a bez udania dôvodu so 14-dňovou výpovednou lehotou. Za týmto účelom nám zašlite vyhlásenie o ukončení tejto zmluvy.
34. Vyhlásenia uvedené v bode 32 a 33 odporúčame zaslať e-mailom na adresu: info@eobuv.sk alebo písomne na adresu: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra.
35. Máme tiež právo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek a s jednomesačnou výpovednou lehotou, avšak len v prípade závažných dôvodov, ako sú:

a) zmena právnych ustanovení alebo výkladu, ktoré významne ovplyvňujú poskytovanie elektronických služieb; 

b) zastavenie aktívnych obchodných a servisných aktivít Modivo;

c) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov; 

d) zmenou rozsahu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky spoločnosťou Modivo;

e) Vaša nedostatočná aktivita v internetovom obchode a prihlásenie do útu po dobu minimálne 3 rokov, ktorá je daná starostlivosťou o riadnu ochranu Vašich osobných údajov.

36. Pamätajte, že Vy aj my máme právo s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb uzatvorenú medzi Vami a nami, ak druhá strana hrubo poruší ustanovenia Podmienky týkajúce sa používania služieb. Ak ste spotrebiteľ, do 3 dní od prijatia upozornenia Vás vyzveme, aby ste prestali porušovať pravidlá. Iba nesplnenie tejto požiadavky bude mať za následok ukončenie zmluvy.

37. Ak zistíme, že Vaše konanie hrubo porušuje naše podmienky, môžeme tiež podniknúť kroky na ochranu internetového obchodu pred poškodením a porušením práv iných zákazníkov. To môže zahŕňať odmietnutie prístupu k určitým funkciám internetového obchodu, ako je vytvorenie účtu, zadávanie objednávok, používanie rezervácií, výber určitých foriem doručenia alebo platby, ako aj publikovanie obsahu. Toto obmedzenie môže platiť až 12 mesiacov. Chceli by sme však zdôrazniť, že v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, budeme takéto opatrenia uplatňovať až po predchádzajúcej neúspešnej žiadosti o zastavenie porušovania podmienok.

38. Ak sa na Vás uplatnil niektorý z postupov uvedených v bodoch vyššie, nezabudnite, že vždy máte právo podať reklamáciu v súlade s bodmi 27-30 podmienok.

39. Predvolania a vyhlásenia uvedené v bodoch 36 – 37 sú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii k danej službe.

IV. OBJEDNÁVKA V ONLINE OBCHODE


1. Náš internetový obchod umožňuje predajcovi na diaľku prezentovať produkty spolu s popisom ich vlastností a určením predajných cien a zároveň Vám za podmienok uvedených v podmienkach poskytuje možnosť zadávať objednávky na tieto produkty a následne v dôsledku toho uzavrieť kúpnu zmluvu.

2. Pamätajte, že oznámenia, inzeráty, cenníky a iné informácie zverejnené v internetovom obchode v prípade pochybností by sa nemali interpretovať ako návrh na uzavretie zmluvy, ale ako výzva na predloženie ponuky na uzavretie zmluvy. Navyše, ceny uvedené v internetovom obchode sú ceny brutto (vrátane dane). Ceny sa tiež môžu líšiť od cien platných v predajniach.

3. Všetkým našim zákazníkom chceme poskytnúť čo najširší sortiment, ako aj rovnaký prístup k nemu, a preto v našom internetovom obchode neposkytujeme veľkoobchod ani nepredávame produkty na ďalší predaj. Veľkoobchodnými objednávkami rozumieme objednávky pokrývajúce také množstvo produktov alebo zadávané s takou frekvenciou, že zákazník má v úmysle ich ďalej uvádzať na trh. Ak by ste však chceli zadať veľkoobchodnú objednávku, kontaktujte nás priamo ako predajcu prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov. 

4. Akcie platné v našom internetovom obchode nie je možné kombinovať. Nezabudnite si však vždy skontrolovať zmluvné podmienky konkrétnej propagačnej akcie, pretože tam Vám môžu byť udelené priaznivejšie práva ako tie, ktoré sú uvedené vyššie.  

5. Ako sme uviedli vyššie, na uzatvorenie kúpnej zmluvy v internetovom obchode musíte najprv správne zadať objednávku na produkt, ktorý si chcete kúpiť. Ak chcete zadať objednávku:
a) vyhľadajte v internetovom obchode model produktu, o ktorý máte záujem;
b) vyberte si množstvo, veľkosť a farbu produktu z dostupných možností;
c) kliknite na tlačidlo „Pridať do košíka“, pričom nezabudnite, že pridanie produktu do košíka nepredstavuje jeho rezerváciu;
d) prejdite na záložku košík, kde nájdete zhrnutie svojej objednávky;
e) v košíku je možné do označeného poľa zadať zľavové kódy, ktorých podmienky použitia sú uvedené v samostatných dokumentoch, správach alebo podmienkach akcie. V Košíku máte tiež možnosť sami odstrániť produkty z objednávky alebo zmeniť množstvo vybraných produktov;
f) kliknite na tlačidlo „Prejsť k pokladni“ a vyplňte údaje potrebné na uskutočnenie objednávky, medzi ktoré patrí najmä e-mailová adresa. Osobitnú pozornosť venujte správnosti zadanej e-mailovej adresy – mali by ste byť jej skutočným používateľom alebo vlastníkom a táto adresa by nemala obsahovať žiadne chyby, pretože práve cez ňu Vám budeme zasielať informácie súvisiace s realizáciou objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy;
g) ak máte účet, môžete sa doň prihlásiť a údaje objednávky sa vyplnia automaticky, stačí len skontrolovať ich správnosť a v prípade chyby opraviť údaje z úrovne nastavenia účtu;
h) vybrať spôsoby doručenia a platby a ďalšie informácie potrebné pre danú objednávkua;
i) dať formálny súhlas aspoň v rozsahu potrebnom na zadanie objednávky, najmä by ste si mali prečítať celé podmienky a akceptovať ich, ak ste tak neurobili predtým;
j) kliknite na tlačidlo "Objednať a zaplatiť", čo znamená, že potvrdzujete správnosť údajov uvedených v objednávkovom formulári, akceptujete pravidlá a odošlete objednávku predávajúcemu;
k) zaplatiť za objednávku v súlade so zvoleným spôsobom platby. V závislosti od zvoleného spôsobu platby môžete byť presmerovaní na webové stránky poskytovateľa platobných služieb tretej strany, aby ste dokončili platbu.

6. Ak Vaša objednávka obsahuje produkt, ktorý nie je možné zakúpiť pomocou konkrétneho spôsobu platby alebo doručenia, toto obmedzenie sa môže vzťahovať aj na iné produkty, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka.

7. Hneď ako dostaneme Vašu objednávku, pošleme Vám e-mail s potvrdením, že bola prijatá a že sa začalo overovanie. Pamätajte, že prijatie tejto správy neznamená potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy a táto správa má len informatívny charakter.

8. Vami zadanú objednávku overujeme z hľadiska jej prijatia a realizácie.

9. Ak vaša objednávka neprejde overením, môže byť zrušená. Dôvody zrušenia môžu zahŕňať:
a) uvedenie nepravdivých, chybných alebo nesprávnych osobných údajov v objednávkovom formulári;
b) zadanie objednávky pomocou automatov alebo iných automatických objednávkových nástrojov vrátane robotov;
c) platnosť obmedzenia zadania objednávky uvedeného v článku III. ods. 37;
d) nezaplatenie objednávky včas v súlade s článkom V. ods. 6;
e) zadaním veľkoobchodnej objednávky alebo objednávky zadanej na ďalší predaj produktov, na ktoré sa objednávka vzťahuje;
f) zadaním objednávky v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi;
g) žiadny produkt na sklade predávajúceho;
h) overenie stavu produktu pred jeho odoslaním alebo uvoľnením, ktoré odhalí znaky naznačujúce nesúlad produktu so zmluvou.

10. Ihneď po overení objednávky od nás dostanete e-mail:
a) obsahujúce potvrdenie zo strany predávajúceho o celom vykonaní objednávky. Táto správa predstavuje potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy na produkty, na ktoré sa vzťahuje objednávka a okamihom jej doručenia Vám je okamih jej uzavretia, resp.
b) obsahujúce informácie o zrušení Vašej objednávky, čo zahŕňa odmietnutie uzatvorenia kúpnej zmluvy s vami.
c) obsahujúca potvrdenie predávajúceho o realizácii objednávky v rozsahu niektorých produktov, na ktoré sa objednávka vzťahuje a zrušenie objednávky v rozsahu zvyšných produktov, na ktoré sa objednávka vzťahuje, táto správa však predstavuje potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy len v rozsahu produktov, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie o realizácii objednávky a moment jej doručenia Vám sa považuje za moment jej uzavretia.

11. Predajné zmluvy sa uzatvárajú samostatne pre každý produkt, pokiaľ nie je v osobitných podmienkach alebo podmienkach akcie alebo iných podmienkach predaja, ktoré Vám boli sprístupnené a s ktorými ste súhlasili, ustanovené inak. 

12. Ak bude Vaša objednávka zrušená úplne alebo čiastočne, budú Vám vrátené platby, ktoré ste vykonali za časť objednávky, ktorá bola zrušená. Peniaze Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu po zrušení objednávky.

13. V rozsahu, v akom predávajúci nie je oslobodený od povinnosti vystaviť daňový doklad dokumentujúci transakciu, má predávajúci právo poskytnúť Vám ho v elektronickej forme, s čím súhlasíte.

14. Ak požiadate predávajúceho o vystavenie faktúry s DPH, súhlasíte s jej zaslaním na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zadávaní objednávky. Pre zachovanie bezpečnosti údajov môže byť prístup k faktúre s DPH zabezpečený metódami technickej autentifikácie.

15. O celkovej cene produktu vrátane dane, ktorá je predmetom objednávky, ako aj o nákladoch na jeho doručenie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštovné) a prípadných ďalších nákladoch budete informovaný pri zadávaní objednávky, vrátane pri prejavení Vašej vôle viazaný kúpnou zmluvou.

16. Ihneď, najneskôr pri doručení produktu Vám bude doručené prostredníctvom e-mailu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy spolu so všetkými zákonom požadovanými informáciami o zmluve a jej predmete.

17. Okrem e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli, môžete byť dodatočne informovaní o stave Vašej objednávky prostredníctvom SMS, telefonického kontaktu alebo push notifikácií.

 

V. SPÔSOB A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA PRODUKT 


1. So spôsobmi platby za produkty dostupné v internetovom obchode sa môžete oboznámiť v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy tak, že prejdete na záložku v internetovom obchode s uvedením spôsobov platby bezprostredne pred zadaním objednávky.  

2. Spôsoby platby dostupné pre danú objednávku môžu závisieť od produktov, na ktoré sa objednávka vzťahuje, alebo od zvoleného spôsobu doručenia. Spôsoby platby dostupné pre danú objednávku sú uvedené pri každom jej zadaní.     

3. Ak si aspoň trikrát vyberiete spôsob platby „na dobierku“ a tieto platby neuskutočníte, môže sa stať, že budete obmedzení v platbách „na dobierku“.

4. Zúčtovanie transakcií elektronickými platobnými metódami a platobnými kartami prebieha podľa Vášho výberu prostredníctvom autorizovaných služieb.

5. Ak od Vás Predávajúci neobdrží platbu, ak ste si zvolili platbu vopred, t.j. platbu prevodom, elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, ZSP Vás môže kontaktovať za účelom poskytnutia technickej pomoci v oblasti platby.

6. Vyhradzujeme si, že objednávka môže byť zrušená a kúpna zmluva nemusí byť uzavretá v prípade:
a) neuhradenia objednávky ihneď, najneskôr do 20 minút od zadania objednávky v prípade elektronickej platby alebo platby platobnou kartou.
b) neuzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere do 2 hodín od zadania Objednávky v prípade zvolenia spôsobu platby s odkladom platby.

7. Ak ste si zvolili dobierku, platbu ste povinný vykonať pri prevzatí zásielky. Nevyzdvihnutie produktu napriek stanoveniu dodatočného primeraného termínu je podmienkou ukončenia Kúpnej zmluvy. Vyššie uvedené sa však nevzťahuje na neprefabrikované produkty vyrobené podľa Vašich individuálnych špecifikácií alebo určené na splnenie Vašich individuálnych potrieb.

8. Ak ste si zvolili platbu vopred a uhradili ste ju, nevyzdvihnutie produktu v stanovenej lehote a nevyzdvihnutie produktu v dodatočnej lehote je podmienkou ukončenia kúpnej zmluvy – v takejto situácii predávajúci vráti platbu okamžite po prevzatí produktu späť, najneskôr však do 14 dní od ukončenia zmluvy. Vyššie uvedené sa však nevzťahuje na neprefabrikované produkty vyrobené podľa Vašich špecifikácií alebo určené na splnenie Vašich individuálnych potrieb a objednávok vytvorených u partnera.

9. Ak sa rozhodnete zaplatiť vopred a objednávku uhradíte pred jej overením a uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatená suma sa považuje za zálohu kúpnej ceny výrobku až do uzavretia zmluvy. Ak po zaplatení zálohy objednávku zrušíte v súlade s článkom IV ods. 9 alebo nám oznámite, že objednávku rušíte, zálohu Vám vrátime na Váš účet rovnakým spôsobom platby, akým ste ju zaplatili.

 

VI. CENA, SPÔSOB A DÁTUM DODANIA PRODUKTU


1. Doručenie produktov, ktoré je možné zakúpiť v našom internetovom obchode, sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2. Dodanie produktu je spoplatnené, pokiaľ obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy neustanovuje inak, napr. predávajúci môže ponúknuť bezplatné doručenie po dosiahnutí konkrétnej hodnoty objednávky alebo pri konkrétnych produktoch.

3. Spôsoby a náklady na doručenie produktu, ktoré máte k dispozícii v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy, sú uvedené v záložke „Doba a spôsoby doručenia“ v internetovom obchode a vždy vám budú ponúknuté na výber pri zadávaní objednávky.

4. Spôsoby doručenia dostupné pre danú objednávku môžu závisieť od produktov zahrnutých v objednávke alebo od Vami zvoleného spôsobu platby.

5. V prípade niektorých produktov umožňujeme aj osobný odber v predajni. Ak je takáto možnosť dostupná, uvidíte ju zakaždým na podstránke daného produktu a budete si ju môcť vybrať pri zadávaní objednávky. Vyzdvihnutie objednaných produktov v predajni nie je možné, ak je uzatvorená kúpna zmluva s naším partnerom.

6. Po uzavretí kúpnej zmluvy Vám zakúpený produkt doručíme do 3 pracovných dní od dátumu zadania objednávky. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota predĺžená, maximálne však do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, o čom Vás samozrejme budeme bezodkladne informovať.

7. Tento odstavec sa nevzťahuje na rezervácie.

 

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku Vám umožňuje vrátiť produkt, čo Vám umožní zoznámiť sa s produktom a prípadne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov alebo vzniku nákladov, s výnimkou nákladov uvedených nižšie.

2. Na uplatnenie práva uvedeného v ods. 1, mali by ste predávajúcemu dodať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu (napríklad e-mailom) a predložiť doklad o kúpe produktu. Dokladom o kúpe môže byť najmä účtenka.

3. Vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy môžete podať akoukoľvek formou, odporúčame ju však:
- zaslať vyhlásenie pomocou elektronického systému vrátenia tovaru poskytovaného internetovým obchodom v záložke vrátenie tovaru v internetovom obchode alebo v súlade s informáciami v ňom uvedenými.
-zaslať vyhlásenie poštou na adresu: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra alebo e-mailom na adresu: info@eobuv.sk. Zákazník môže použiť vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 podmienok

4. Na podanie vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy máte 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5. Poskytujeme Vám aj dodatočné právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré môžete využiť:
a) v období od 15. do 100. dňa - v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených pred 4.4.2024,
b) v období od 15. do 30. dňa - v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených od 4.4.2024.
Dodatočné právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete uplatniť, ak je vrátený produkt kompletný, nepoškodený a nepoužitý, má všetky štítky a bezpečnostné prvky, plomby, ktoré na ňom boli umiestnené pri doručení, produkt ste používali v spôsobom, ktorý neprekračuje rámec nevyhnutný na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania, ako aj vrátiť produkt predávajúcemu v lehote uvedenej v ods. 15. V prípade nesplnenia podmienok uvedených vyššie bude odstúpenie od zmluvy bohužiaľ neúčinné.

6. Termíny uvedené v bodoch 4 a 5 sa počítajú od dátumu dodania produktu Vám alebo, ak sa kúpna zmluva vzťahuje na viac ako jeden produkt, od dátumu prijatia posledného z produktov, na ktoré sa vzťahuje kúpna zmluva.

7. Predávajúci, s výnimkou výnimiek stanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa, vráti všetky Vami zaplatené platby do 14 dní odo dňa doručenia prehlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

8. Ak bolo vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy podané v lehote uvedenej v ods 4:
a) Predávajúci vráti cenu zaplatenú za produkt rovnakým spôsobom platby, ktorý ste použili pri zadávaní objednávky, alebo ak to nie je objektívne možné, pomocou najpodobnejšieho spôsobu platby, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom. vrátenia, ktoré nezahŕňa žiadne náklady.
b) Predávajúci Vám vráti aj náklady na doručenie produktu, ak ste si zvolili iný spôsob doručenia ako najlacnejší, predávajúcim obvyklý spôsob doručenia, predávajúci Vám nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré Vám tým vznikli.

9. Ak bolo vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy podané v lehote uvedenej v ods. 5:
a) Predávajúci vráti cenu zaplatenú za produkt rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri zadávaní objednávky, alebo ak to nie je objektívne možné, pomocou najpodobnejšieho spôsobu platby, ktorý má predávajúci k dispozícii, ktorý nezahŕňa akékoľvek náklady pre Vás..
b) Predávajúci nie je povinný uhradiť Vám náklady na doručenie produktu.

10. Predávajúci nie je povinný Vám vrátiť náklady, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vrátením produktu v dôsledku podania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy uvedeného v ods. 2.

11. Ak predajca neponúkol, že si produkt vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie platieb, ktoré od Vás dostal, kým nedostanete produkt späť alebo neposkytnete dôkaz o odoslaní produktu späť, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

12. Pamätajte, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu

13. S výnimkou prípadov podľa čl. VII ods. 14, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste odstúpili od kúpnej zmluvy, vráťte produkt predávajúcemu, pokiaľ Vám predávajúci neponúkol, že si produkt u vás vyzdvihne sám. Na dodržanie lehoty stačí produkt zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu pred jej uplynutím. V prípade podania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy prostredníctvom elektronického systému vrátenia tovaru poskytovaného internetovým obchodom stačí odovzdať výrobok na adresu uvedenú na vygenerovanom prepravnom štítku. Priložte prosím doklad o kúpe tovaru.

14. V prípade uplatnenia dodatočného práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedeného v ods. 5 je toto odstúpenie účinné za predpokladu, že najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v ods. 5 pís. a) alebo ods. 5 pís. b) vrátite produkt predávajúcemu. Na dodržanie lehoty stačí odovzdať tovar dopravcovi posledný deň lehoty.  

15. Existujú prípady, v ktorých nie ste oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a tieto prípady sú uvedené v ust. § 19 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa Toto právo sa neuplatňuje najmä vo vzťahu k zmluve:
a) v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný produkt vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo slúžiaci na splnenie Vašich individuálnych potrieb;
b) v ktorej je predmetom služby produkt dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
c) v ktorej sú predmetom služby produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s iným produktom

 

VIII. REKLAMÁCIE TOVARU


1. Ako predávajúci sme povinní poskytnúť Vám produkt v súlade s dohodnutými požiadavkami v zmysle ust. § 616 občianskeho zákonníka a všeobecnými požiadavkami v zmysle ust. § 617 občianskeho zákonníka. Ak sa zistí, že produkt je v rozpore s týmito požiadavkami, máte právo podať reklamáciu predávajúcemu, teda nám, spôsobom uvedeným v tomto článku.

2. V prípade uvedenom v ods. 1, môžete v rámci reklamácie požiadať predávajúceho o opravu alebo výmenu produktu. Nemôžete si však zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti. V prípadoch uvedených v ust. § 624 občianskeho zákonníka môžete tiež požiadať o zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy (t. j. ak predávajúci odmietol opraviť alebo vymeniť tovar, neopravil alebo nevymenil tovar, pokúsil sa opraviť alebo vymeniť tovar, ale tovar je stále v rozpore so zmluvou; vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; predávajúci vyhlásil, že tovar neopraví alebo nevymení v primeranej lehote alebo bez zbytočného obťažovania spotrebiteľa.

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktu trvá 2 roky odo dňa jeho prevzatia. Práva zo zodpovednosti za vady môžete uplatniť len ak vytknete vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia.

4. Ďalšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z nesúladu produktu príslušnými požiadavkami sú dostupné v záložke internetový obchod Reklamácie.

5. Nižšie uvádzame krátky návod, ako podať reklamáciuť:
a) Reklamáciu je možné podať písomne zaslaním reklamačného formulára spolu s produktom na tento účel: 

- poskytujeme Vám formulár na podanie reklamácie, ktorý je dostupný v internetovom obchode v záložke Reklamácie. 
- v reklamácii uveďte svoje údaje ako osoby, ktorá produkt reklamuje, a tiež uveďte popis závady (nesúlad so zmluvou) a spôsob riešenia reklamácie podľa ods. 2, ktorý ste si zvolili.
- v reklamácii môžete uviesť, že ak oprava alebo výmena produktu nie je z akéhokoľvek dôvodu možná alebo sa nedá vykonať v primeranom čase, potom chcete využiť zľavu z ceny produktu o konkrétnu sumu alebo chcete uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie produktu).
- k reklamácii priložte doklad o kúpe reklamovaného tovaru (napr. účtenku).
- reklamáciu zašlite spolu s produktom pomocou prepravného štítku poskytnutého internetovým obchodom
- tataktiež Vám dávame možnosť uplatniť reklamáciu v našej predajni značky MODIVO - eobuv.sk. Na tento účel by ste tam mali uviesť reklamovaný produkt a poskytnúť informácie podobné tým, ktoré sú uvedené v bode (a).
b) Ak internetový obchod poskytuje funkciu generovania reklamácií pomocou vyhradeného elektronického reklamačného systému, budete o tom informovaní na stránke internetového obchodu alebo v aplikácii. Následne vyplňte požadované údaje a reklamáciu spolu s reklamovaným produktom zašlite predávajúcemu spôsobom uvedeným vyššie.

7. Podrobnosti o spôsoboch bezplatného odoslania reklamovaného produktu poskytovaných predávajúcim nájdete v internetovom obchode v záložke Reklamácie.

8. Prijatie Vašej reklamácie Vám bezodkladne písomne potvrdíme. Odpoveď na Vašu reklamáciu dostanete do 14 dní od jej doručenia predávajúcemu.

9. Ak podáte reklamáciu spôsobom uvedeným v ods. 5, bude na Vami uvedenú e-mailovú adresu bezodkladne zaslaná odpoveď na reklamáciu a v prípade, že e-mail nebude uvedený alebo ak predávajúci dostane informáciu, že je nesprávna, odpoveď bude zaslaná na Vami uvedené telefónne číslo.

10. Bez ohľadu na právo na reklamáciu z dôvodu nesúladu produktu s príslušnými požiadavkami môžete mať právo na reklamáciu v rámci záruky, avšak len v prípadoch, keď bola záruka výslovne udelená.

11. Záruka sa poskytuje predložením záručného vyhlásenia, ktoré špecifikuje povinnosti ručiteľa, teda subjektu, ktorý danú záruku poskytuje, a Vaše práva v prípade, že produkt nemá vlastnosti uvedené v tomto vyhlásení

 

IX. ZMLUVY S OBCHODNÝM KLIENTOM


1. Ustanovenia tejto kapitoly sa na vás vzťahujú iba v prípade, že ste obchodným zákazníkom,. V prípade, že niektoré ustanovenie tohto článku stanovuje práva a povinnosti Obchodného zákazníka odlišne od iných ustanovení týchto podmienok, majú prednosť ustanovenia tohto článku.

2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s obchodným zákazníkom do 14 dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže prebehnúť bez udania dôvodu a neuplatňuje z Vašej strany žiadne nároky voči predávajúcemu.

3. Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby alebo doručenia, vrátane vyžadovania celej alebo čiastočnej platby vopred.

4. Keď predávajúci odovzdá produkt prepravcovi, výhody a bremená súvisiace s produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia produktu prechádzajú na obchodného klienta.

5. Zodpovednosť predávajúceho zo záruky na produkt voči obchodnému zákazníkovi je vylúčená.

6. Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu uzatvorenú v súlade s podmienkami môžeme vypovedať s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov tak, že obchodnému zákazníkovi zašleme príslušné vyhlásenie v akejkoľvek forme.

7. Modivo alebo jeho partneri a ich zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú obchodnému klientovi za žiadnu škodu, vrátane ušlého zisku, pokiaľ škoda nebola spôsobená úmyselne. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na zodpovednosť partnerov.

8. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi nami a obchodným zákazníkom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla spoločnosti Modivo. Akékoľvek spory vzniknuté medzi partnerom a obchodným klientom budú predložené súdu príslušnému podľa sídla daného partnera.

9. S ohľadom na obchodných zákazníkov môžeme podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.

10. S ohľadom na obchodných zákazníkov, článok III, ods. 29, 30, 33, 35, ako aj článok VII a článok VIII podmienok sa neuplatňujú.

 

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Sme správcom Vašich osobných údajov

2. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na vytvorenie účtu, používanie niektorých elektronických služieb, uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo vykonanie rezervácie.

3. Podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v záložke „Pravidlá ochrany osobných údajov“ dostupnej v internetovom obchode.

 

XI. PREDCHÁDZANIE NEZÁKONNÉMU OBSAHU


1. Nepriame služby v zmysle DSA sú dostupné v našom internetovom obchode. Tieto služby sú adresované a sú príjemcami na území Slovenskej republiky:   
a) hodnotenia – funkcia, ktorá umožňuje uverejňovať názory na produkty;

2. Aby ste mohli používať internetový obchod úplne bezpečne, vynakladáme maximálne úsilie na odstránenie nelegálneho obsahu z vyššie uvedených služieb ihneď po tom, ako sa o ňom dozvieme a overíme ho. Používaním internetového obchodu sa teda zároveň zaväzujete, že nebudete poskytovať, prenášať ani zverejňovať nezákonný obsah. 

3. Nelegálny obsah znamená informáciu, ktorá sama osebe alebo odkazom na konkrétnu činnosť nie je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Nelegálny obsah môže zahŕňať najmä obsah, ktorý porušuje autorské práva, obsah, ktorý je diskriminačný, urážlivý, vulgárny, podnecuje k nenávisti alebo inak porušuje osobné práva, ako aj prezentácia produktov a informácie o nich, ktoré nespĺňajú špecifické zákonné požiadavky alebo porušujú práva iných subjektov.

4. Okrem toho v rámci služby uverejňovania názorov na produkty ich môžete uverejňovať za predpokladu, že ste si príslušné produkty skutočne zakúpili, a vyhradzujeme si tiež, že môžeme odmietnuť uverejniť hodnotenia, ktoré:
a) sú zavádzajúce;
b) boli napísané výmenou za kompenzáciu;
c) obsahujú reklamný alebo marketingový obsah alebo odkazujú na tzv. umiestnenie produktu;
d) obsahujú odkazy na webové stránky;
e) porušujú osobné práva alebo zásady spoločenského spolunažívania;
f) obsahujú osobné alebo iné citlivé údaje;
g) nesúvisia s produktom;
h) obsahujú obsah, ktorý je vulgárny alebo všeobecne považovaný za urážlivý, a obsah názorov sa automaticky overuje, aby sa zabezpečilo, že obsahuje určité slová, ktoré sú všeobecne považované za vulgárne alebo urážlivé.

5. O nezákonnom obsahu sa môžeme dozvedieť sami, ale tiež môžeme získať informácie o jeho existencii od akejkoľvek osoby alebo subjektu vrátane dôveryhodných informátorov, ktorých hlásenia vždy považujeme za prioritu.  

6. Nevykonávame predchádzajúcu ani automatizovanú identifikáciu a overovanie nezákonného obsahu a všetky rozhodnutia týkajúce sa tohto obsahu prijímame po získaní informácií o ich výskyte osobami s príslušnými znalosťami.

7. Ak v našej službe identifikujete nezákonný obsah, máte právo nám to nahlásiť. Môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického kontaktného miesta dostupného na internetovej stránke internetového obchodu v záložke nezákonný obsah a výberom možnosti nahlásiť nezákonný obsah.

8. Hneď ako sa dozvieme o existencii nezákonného obsahu, odstránime ho alebo k nemu znemožníme prístup.

9. Ak príjemca našej služby poskytne nezákonný obsah alebo obsah, ktorý nie je v súlade s podmienkami, môžeme uplatniť:
a) obmedzenie viditeľnosti určitých informácií, vrátane ich vymazania, zamedzenia prístupu k nim, ich uloženia;
b) pozastavenie, ukončenie alebo iné obmedzenie finančných platieb;
c) úplné alebo čiastočné pozastavenie alebo ukončenie služby;
d) pozastavenie účtu alebo ukončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ohľadom účtu.

10. Rozhodnutie spolu s odôvodnením urobeným v dôsledku nahlásenia daného obsahu bude zaslané na e-mailovú adresu oznamovateľa a zainteresovaného príjemcu služby.

11. Radi by sme zdôraznili, že vždy rešpektujeme základné práva príjemcov našich služieb, ako aj slobodu prejavu a informácií. Zároveň poskytujeme záujemcom o danú službu zdôvodnenie obmedzení, ktoré uplatňujeme.

12. Ak ste príjemcom danej služby, a to aj vtedy, ak ste nahlásili nezákonný obsah a nesúhlasíte s naším rozhodnutím alebo jeho odôvodnením uvedeným v bode. 8 alebo 9, máte právo podať sťažnosť do 6 mesiacov odo dňa, keď ste o nej boli informovaní. Na Vašu sťažnosť odpovieme a vysvetlíme Vaše obavy čo najskôr. Sťažnosť by ste mali podať elektronicky prostredníctvom nášho elektronického kontaktného miesta a výberom možnosti podania sťažnosti. Kontaktné miesto je dostupné na webovej stránke internetového obchodu v záložke týkajúca sa nelegálneho obsahu.

13. Pamätajte, že v prípade často zjavne neopodstatnených oznámení alebo sťažností máme právo po neúčinnom upozornení pozastaviť ich posudzovanie až na dobu 12 mesiacov.

14. Zákon nás zaväzuje vykonať úkony v ňom uvedené alebo poskytnúť uvedené informácie, ak dostaneme príkaz od oprávneného súdneho alebo správneho orgánu. V takom prípade, ak sa tieto úkony týkajú Vás alebo obsahu, ktorý ste nám poskytli, budeme Vás informovať o prijatí takéhoto rozhodnutia v lehote v nej uvedenej, alebo ak takáto lehota nie je určená, najneskôr v čase, keď urobia sa dané opatrenia.

15. Viac informácií získate na stránke Internetového obchodu v záložke nelegálny obsah.

 

XII. LICENCIE


1. Výhradné práva na obsah sprístupnený/umiestnený v rámci internetového obchodu nami alebo našimi zmluvnými partnermi, najmä autorské práva, názov internetového obchodu (ochranná známka), jeho grafické prvky, softvér (vrátane aplikácie) a práva na databázu podliehajú zákonným ochranu a sú oprávnené my alebo subjekty, s ktorými máme uzatvorené príslušné zmluvy. Máte právo využiť vyššie uvedený obsah, vrátane aplikácie, bezplatne, ako aj používať obsah zverejnený v súlade s ustanoveniami zákona a už šírený inými zákazníkmi v rámci internetového obchodu, avšak len pre vlastnú osobnú potrebu a výlučne na riadne používanie Internetový obchod, v oblasti celého sveta. Využívanie obsahu vrátane aplikácie v akomkoľvek inom rozsahu je povolené len na základe výslovného, predchádzajúceho súhlasu udeleného oprávnenou osobou, a to v písomnej forme pod hrozbou neplatnosti.

2. Umiestnením akéhokoľvek obsahu do internetového obchodu (aj prostredníctvom aplikácie), najmä grafiky, komentárov, názorov alebo vyhlásení na účte alebo inde v internetovom obchode, nám udeľujete nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, zaznamenávanie, zmenu , mazanie, dopĺňanie, vykonávanie verejného zobrazovania, reprodukciu a šírenie (najmä na internete) tohto obsahu na celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom realizáciou kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane prevádzky a rozvoja internetového obchodu), ako aj oprávnenie vykonávať samostatne alebo s pomocou tretích strán závislých práv v oblasti vývoja, úprav, spracovania a prekladu diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. V rozsahu, v akom nie ste oprávnený udeľovať licencie uvedené v tomto bode 2 sa zaväzujete, že pre nás získate príslušné licencie.

3. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia je aplikácia predmetom autorských práv spoločnosti Modivo. Po nainštalovaní aplikácie do mobilného zariadenia Vám udeľujeme nevýhradnú licenciu na používanie aplikácie vrátane reprodukcie aplikácie len v súvislosti s jej stiahnutím do mobilného zariadenia a inštaláciou a spustením aplikácie na Vašom mobilnom zariadení. Aplikácie môžete nainštalovať na ľubovoľný počet svojich mobilných zariadení, ale na jedno mobilné zariadenie môže byť nainštalovaná iba jedna kópia aplikácie.

4. Predovšetkým nie ste oprávnený prekladať, upravovať, meniť vzhľad alebo vykonávať akékoľvek iné zmeny v aplikácii vrátane jej zdrojového kódu, s výnimkou zákonom povolených situácií a nie ste oprávnený používať aplikáciu na komerčné účely.

5. Ustanovenia článku III ods. 32 až 40 podmienok sa vzťahujú na licenčnú zmluvu s ohľadom na možnosť jej ukončenia analogicky.

 

XIII. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV


1. Máte právo využiť mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

2. Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich webových stránkach:
a) https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
b) https://www.esc-sr.sk

3. Okrem toho je na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostupná platforma pre online systém na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu zo zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

4. Ustanovenia tohto článku slúžia na informačné účely a nepredstavujú našu povinnosť používať spôsoby mimosúdneho riešenia sporov.

 

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Tieto podmienky sú platné od 19.7.2024.

2. Máme právo zmeniť podmienky, ak sa vyskytne aspoň jeden z nasledujúcich dôležitých dôvodov:
a) zmena právnych ustanovení upravujúcich predaj produktov alebo poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami, dotýkajúca sa vzájomných práv a povinností uvedených v zmluve uzatvorenej medzi Vami a nami alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku súdu rozhodnutia, rozhodnutia, odporúčania alebo odporúčania úradov alebo orgánov príslušných v danom rozsahu;
b) zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výlučne technickými alebo technologickými dôvodmi (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto nariadeniach).
c) zmena rozsahu poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia podmienok, zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa podmienky vzťahujú.

3. V prípade zmeny podmienok Vám ich jednotné znenie poskytneme zverejnením v internetovom obchode a prostredníctvom správy zaslanej na Vami uvedenú e-mailovú adresu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní elektronických služieb. Ak Modivo nemá Vašu e-mailovú adresu, informácie o zmenách podmienok Vám budú zaslané v rámci upozornení v aplikácii.

4. Zmena podmienok nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. V prípade zákazníkov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služby, t. j. tých, ktorí majú účet, majú právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služby do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny podmienok. Zmeny podmienok, ktoré majú pozitívny vplyv na situáciu zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, najmä priznávajúce mu ďalšie práva, nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v podmienkach, a ak tomu tak nie je, dňom zasielať informáciu o zmene podmienok. Zmena podmienok nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené zákazníkom pred zmenou podmienok.

5. Body 2-4 sa nevzťahujú na zmeny podmienok v ods. IX týkajúce sa firemných klientov, v súvislosti s ktorými môžu byť vykonané zmeny bez udania dôvodov a kedykoľvek.

6. Zmluvy uzatvorené v internetovom obchode sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

7. Internetový obchod neposkytuje iný prostriedok online komunikácie v zmysle ust. § 15 ods. 1, písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa.

8. Zabezpečujeme technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti funkcií alebo služieb poskytovaných na základe zmluvy o poskytovaní služieb a správnosti poskytovaných údajov. Využívanie elektronických služieb zahŕňa typické riziká súvisiace s prenosom údajov cez internet, ako je ich šírenie, strata alebo prístup k nim neoprávnenými osobami..

9. Obsah podmienok je bezplatne dostupný na nasledujúcej URL adrese: https://modivo.sk/b/obchodne-podmienky, ako aj v rámci aplikácie, kde si ho môžete kedykoľvek prezrieť a vytlačiť. Podmienky sú Vám sprístupnené vždy najneskôr pri prejavení vôle uzavrieť zmluvu a sú Vám zaslané aj e-mailom bezprostredne po jej uzavretí, najneskôr pri doručení produktu alebo pred začatím poskytovania služby.

10. Používanie internetového obchodu prostredníctvom webového prehliadača alebo aplikácie, vrátane zadania objednávky a telefonického hovoru na zákaznícky servis, môže zahŕňať potrebu vynaloženia nákladov na pripojenie k internetu (poplatok za prenos dát) alebo nákladov na telefonický hovor, v súlade s tarifným balíkom, ktorého využívate.

11. Vo veciach neupravených v týchto podmienkachh sa použijú všeobecne platné ustanovenia slovenského práva, najmä: Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa a ďalších príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. Voľba slovenského práva podľa týchto podmienok nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno vylúčiť dohodou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, podľa práva, ktoré by sa v súlade s príslušnými predpismi uplatňovalo pri absencii výberu.

12. Ustanovenia týchto podmienok nevylučujú ani neobmedzujú žiadne práva spotrebiteľov podľa platných právnych ustanovení a akékoľvek pochybnosti sa vyriešia v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek neúmyselného nesúladu ustanovení týchto podmienok s vyššie uvedenými ustanoveniami majú tieto ustanovenia prednosť a spoločnosť Modivo ich bude uplatňovať.

 

 

Predošlé podmienky sú dostupné pod nasledovnými odkazmi:

2024-07-18
2024-04-03
2022-01-20
2021-08-31
2020-01-06
2020-03-26

 


 


 


 VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Adresát :
MODIVO S.A. / modivo.pl
Nowy Kisielin – Naukowa 15,
66-002 Zielona Góra
info@eobuv.sk


Ja/my(*) týmto informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od zmluvy o predaji nasledovných vecí(*) zmluvy o dodaní
nasledujúcich vecí(*) zmluvy o konkrétnom diele spočívajúcej v plnení nasledujúce položky(*)/za poskytnutie nasledujúcej služby(*)
Dátum uzavretia zmluvy(*)/prijatia(*)
Číslo objednávky (ak je k dispozícii; len voliteľné)
Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)
Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)


Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej forme)
Dátum


(*) Nepotrebné preškrtnúť