DSA

Náš internetový obchod obsahuje služby, ktoré spĺňajú definície nepriamych služieb uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady z 19. októbra 2022 – Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA).

Takéto služby sú:

 • a) hodnotenia – funkcia, ktorá umožňuje uverejňovať hodnotenia produktov;

Aby naši zákazníci mohli používať náš internetový obchod úplne bezpečne, vynakladáme maximálne úsilie na odstránenie nezákonného obsahu z vyššie uvedených služieb ihneď po tom, ako sa o ňom dozvieme a overíme ho. Tieto pravidlá platia aj pre našich klientov. Preto pri používaní nášho online obchodu neprenášajte ani nezverejňujte nezákonný obsah.

Nezákonný obsah je informácia, ktorá sama osebe alebo odkazom na konkrétnu činnosť nie je v súlade so všeobecne platným právom alebo nariadeniami. Nelegálny obsah môže zahŕňať najmä:

 • - obsah porušujúci autorské práva;

 • - obsah, ktorý je diskriminačný, urážlivý, vulgárny, podnecuje k nenávisti alebo inak porušuje osobné práva;

 • - prezentácie produktov a informácií o nich, ktoré nespĺňajú určité zákonné požiadavky alebo porušujú práva iných subjektov.

Hodnotenia produktov môžete uverejňovať za predpokladu, že produkt, ktorý recenzujete, ste si skutočne zakúpili a otestovali. Okrem toho si vyhradzujeme, že môžeme odmietnuť zverejniť hodnotenia, ktoré:

 • a) sú zavádzajúce;

 • b) boli napísané výmenou za odmenu;

 • c) obsahujú reklamný alebo marketingový obsah alebo odkazujú na tzv. umiestnenie produktu;

 • d) obsahujú odkazy na webové stránky;

 • e) porušujú osobné práva alebo zásady spoločenského spolunažívania;

 • f) obsahujú osobné údaje alebo iné citlivé údaje;

 • g) nevzťahujú sa na produkt;

 • h) obsahujú obsah, ktorý je vulgárny alebo všeobecne považovaný za urážlivý, a obsah hodnotení je automaticky kontrolovaný podľa konkrétnych slov, ktoré sú všeobecne považované za vulgárne alebo urážlivé.

O nezákonnom obsahu sa môžeme dozvedieť sami, ale tiež môžeme získať informácie o jeho existencii od akejkoľvek osoby alebo subjektu vrátane dôveryhodných informátorov, ktorých hlásenia vždy uprednostňujeme.

Nevykonávame predchádzajúcu a automatizovanú identifikáciu a overovanie nezákonného obsahu. Všetky rozhodnutia o nich sú prijímané vtedy, keď dostávame informácie o ich existencii od osôb, ktoré majú príslušné znalosti.

Hneď ako dostaneme informáciu o existencii nelegálneho obsahu, odstránime ho alebo k nemu znemožníme prístup.

Ak nám príjemca našej služby poskytne informácie o obsahu, ktorý je nezákonný alebo v rozpore s podmienkami, môžeme tiež:

 • a) obmedziť viditeľnosť určitých informácií vrátane ich odstránenia, zamedzenia prístupu k nim, ich uloženia;

 • b) úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby;

 • c) pozastaviť účet alebo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb k účtu.

Vždy rešpektujeme základné práva príjemcov našich služieb a právo na slobodu prejavu a informácií. Záujemcom o danú službu poskytujeme zdôvodnenie, prečo sme obmedzenia uplatnili.

Zákon nás zaväzuje vykonať úkony v ňom uvedené alebo poskytnúť uvedené informácie, ak dostaneme príkaz od oprávneného súdneho alebo správneho orgánu. Ak sa tieto úkony týkajú Vás alebo obsahu, ktorý ste nám poskytli, budeme Vás informovať o prijatí takéhoto pokynu v lehote v ňom uvedenej, alebo ak takáto lehota nie je určená, najneskôr pri vykonaní príslušných opatrení.

Keď zaznamenáme akékoľvek informácie, ktoré naznačujú možnosť spáchania trestného činu ohrozujúceho život alebo bezpečnosť osôb, okamžite informujeme príslušné orgány činné v trestnom konaní alebo súdne orgány dotknutého členského štátu alebo členských štátov. Okrem toho zdieľame všetky dostupné informácie, aby sme v tejto veci mohli efektívne konať. Našou prioritou je zaistiť bezpečnosť a ochranu záujmov našich klientov.

Ak si v našej službe všimnete nezákonný obsah, máte právo nám to nahlásiť. Môžete tak urobiť prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke, pričom vyberiete možnosť „Nelegálny obsah na webovej stránke“.

Ak ste príjemcom danej služby, nahlásite nezákonný obsah a nesúhlasíte s naším rozhodnutím alebo jeho odôvodnením týkajúcim sa nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý nie je v súlade s podmienkami našich služieb, máte právo podať naň sťažnosť do 6. mesiacov, odkedy sme Vás o tom informovali. Sťažnosť môžete podať elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na tejto webovej stránke, pričom vyberiete možnosť „Sťažnosť proti rozhodnutiu“.

Na Vašu sťažnosť odpovieme čo najskôr a objasníme Vaše námietky.

Pozor: Ak je sťažnosť alebo hlásenie neopodstatnené, budeme o tom informovať osobu, ktorá to nahlásila. Ak sa však bude daná sťažnosť alebo oznámenie opakovať, aj napriek upozorneniu zaslaného nahlasovateľovi, máme právo na 12 mesiacov prerušiť posudzovanie podnetov, ktoré zaslal.

Kontaktné miesto pre orgány členských štátov, Komisiu a Radu pre digitálne služby, je k dispozícii v poľskom a anglickom jazyku: dsa@modivo.com