PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.SK

 

I. O AKÝ DOKUMENT IDE?
XIII. MÔŽU BYŤ TIETO PODMIENKY ZMENENÉ A AKO SA O TOM DOZVIETE?
XIV. OD KEDY PLATÍ TÁTO VERZIA PODMIENOK?

 

 

I. O AKÝ DOKUMENT IDE?

Tieto podmienky ochrany osobných údajov internetového obchodu a aplikácie („Podmienky”) majú informačný charakter, čo znamená, že pre vás nie je súborom povinností (nejde o zmluvu alebo obchodné podmienky). Cieľom týchto pravidiel je jasné definovanie pravidiel fungovania internetového obchodu a aplikácií a tiež pravidiel využívania osobných údajov a ich spracúvania.

 

II. KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov zozbieraných:

a)    prostredníctvom internetového obchodu a aplikácie (vrátane využívania súborov cookies alebo podobnej technológie) alebo iných komunikačných kanálov so zákazníkom;

b)    na základe aktivity zákazníka na internete, v aplikácii alebo stacionárnych obchodoch patriacich do skupiny MODIVO,

je spoločnosť MODIVO S.A. so sídlom v meste Zielona Góra (adresa a korešpondenčná adresa: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Gora), zapísaná do Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000541722; DIČ: 9291353356; IČO: 970569861; BDO: 000031285; základného imania: 2 008 001 PLN, plne splatené („Správca”).

Kontakt so správcom je možný na vyššie uvedenej adrese, e-mailová adresa: info@eobuv.sk alebo na telefónnom čísle: (+421) 057 2399 520 - poplatok podľa cenníka operátora.

S inšpektorom pre ochranu osobných údajov sa môžete kontaktovať e-mailom: iod@modivo.com.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj na marketingové, analytické či štatistické účely a to aj inými spoločnosťami zo skupiny (uvedené v bode XII nižšie) ako aj ďalšími správcami vašich osobných údajov s ohľadom na našu spoločnú politiku reklamy a rozvoja (viac nájdete v bode XI nižšie).

 

III. AKO DBÁME O VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej aj "GDPR") a ďalšími predpismi platnými počas spracovania niektorých dát.

Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe („Osobné údaje”). Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä na základe identifikátora, ako je vaše meno, identifikačné číslo, adresa, ID na internete alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Správca chráni nielen používateľov internetového obchodu alebo aplikácie, ale aj zákazníkov, ktorí poskytli svoje osobné údaje správcovi s využitím iných komunikačných kanálov, t. j:

a)    webové stránkyhttps://www.facebook.com a akékoľvek iné webové stránky označené značkou Facebooku (vrátane subdomén, medzinárodné verzie, widgetov a mobilné verzie), ktorých prevádzkové princípy sú založené na pravidlách stanovených najmä vhttps://www.facebook.com/legal/terms, ktoré poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited (ďalej len "Facebook Service"), vrátane použitia Facebook reklamy zameranej na direct marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu. Pravidlá pre ochranu a využívanie osobných údajov tejto služby sú k dispozícii na Facebooku, napríklad na:https://www.facebook.com/policy.php. Správca nemá vplyv na obsah podmienok webových stránok Facebook, vrátane osobných údajov;

b)    aplikácie, ktoré umožňujú správcovi spustiť na webových stránkach Facebook reklamné kampane vrátane súťaží.

 

IV. NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na rôzne účely a môžu mať rôzny právny základ v závislosti od toho, aké funkcie internetového obchodu a aplikácie využívate, najmä na účely uzatvorenia a realizácie s vami uzavretých zmlúv, na marketingové či statistické účely, s cieľom zvyšovania kvality služieb, realizácie právnych záväzkov na strane správcu alebo identifikácie zneužitia typu ad fraud. Podrobnosti nižšie.

 

1. ÚČET V INTERNETOVOM OBCHODE A APLIKÁCII

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode II týchto podmienok. 

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii vášho účtu, ale aj iné údaje zozbierané v súvislosti s vašou aktivitou v internetovom obchode a využívaním našich služieb (najmä: meno a priezvisko; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo; adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát], adresa bydliska/prevádzky/fakturačná adresa [pokiaľ je iná ako doručovacia adresa], č. bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi aj názov firmy a daňové identifikačné číslo [DIČ]) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    vedenie vášho účtu, aby ste sa mohli tešiť z výhod, ktoré ponúka (napr. vytvárania objednávok bez nutnosti neustáleho vyplňovania formulárov, prístupu k histórii nákupov, spravovania súhlasov na portáli atď.) a umožnenia využívania iných služieb dostupných na našej stránke – právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. nevyhnutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvárate pri vytváraní účtu a akceptáciou podmienok internetového obchodu;

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov ,,cookies,,) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), tiež prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správanie sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR, t. j. oprávnený záujem správcu alebo tretej strany;

c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a na ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo treťou stranou.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu v internetovom obchode a aplikácii.

Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode) v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zo strany zákazníka. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely alebo právne opodstatnené po dobu 3 rokov (ako štatistické údaje) okrem prípadu, že zákon ukladá správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie. Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

Informácie o príjemcoch osobných údajov sú podrobne popísané v bode VI týchto podmienok

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

2. VYTVORENIE OBJEDNÁVKY

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytváraní objednávky, ale aj iné údaje zozbierané v súvislosti s vašou aktivitou v internetovom obchode a využívaním našich služieb (najmä: meno a priezvisko; adresa elektronickej pošty; telefónne číslo; adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát], adresa bydliska/prevádzky/fakturačná adresa [pokiaľ je iná ako doručovacia adresa], č. bankového účtu a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi aj názov firmy a daňové identifikačné číslo [DIČ]) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    realizácie vašej objednávky a plnenia uzavretej zmluvy - najmä potvrdenie o jej odoslaní a rezervácii (pokiaľ je taká možnosť k dispozícii a vy ste si ju vybrali) alebo zaslanie vybraného produktu na vašu adresu, či na odberné miesto, rovnako v prípade potreby kontaktovať vás v tejto záležitosti - právny základ: čl. 6 ods. 1 b) GDPR, t.j. nevyhnutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvoríte po zadaní objednávky alebo rezervačnej zmluvy (pokiaľ takáto možnosť existuje a vy ste ju vybrali);

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše aktivity však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR t. j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

d)    vystavenie a uchovávanie faktúr a účtovných dokumentov a posudzovanie reklamácií a vráteného tovaru v termíne a vo forme stanovenej v predpisoch – právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. nevyhnutnosť plnenia právneho záväzku zo strany správcu.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre vytvorenie objednávky.

Na účely realizácie objednávky budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu vykonávania zmluvy a aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) oprávňuje správcu, aby ich spracoval - na marketingové účely až do uplatnenia námietky zo strany zákazníka. Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

Informácie o príjemcoch osobných údajov sú podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

3. REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Správcom vašich osobných údajov je subjekt uvedený v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s podaním reklamácie (reklamačný formulár) a zhromaždené v akejkoľvek ďalšej komunikácii sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    prijatie a posúdenie vašej reklamácie, vedenie účtovníctva a vybavenie sťažnosti - právny základ: čl. 6. ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. nutnosť splniť zákonnú povinnosť správcu;

b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre podanie reklamácie.

Vaše údaje budeme spracúvať po dobu trvania vašej reklamácie, v prípade, že by nás zákon (napr. zákon o účtovníctve) oprávňoval spracúvať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pre prípad vznesenia voči nám potenciálnych nárokov, a to po dobu stanovenú zákonom najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

4. KONTAKTNÝ FORMULÁR

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok

Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára a zhromaždené v prípadnej ďalšej komunikácii sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    komunikácia s vami a odpoveď na vašu správu - právny základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;

b)    v závislosti od obsahu komunikácie podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzatvorením príslušnej zmluvy - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť konať pred uzavretím zmluvy;

c)     v závislosti od obsahu vašej správy marketingové, analytické a štatistické aktivity správcu alebo subjektov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem správcu alebo tretích subjektov;

d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu.

Vaše údaje budeme spracúvať po dobu trvania vašej reklamácie, v prípade, že by nás zákon (napr. zákon o účtovníctve) oprávňoval spracúvať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pre prípad vznesenia voči nám potenciálnych nárokov, a to po dobu stanovenú zákonom najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

5. NEWSLETTER

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s prihlásením sa k odberu newslettera sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    plnenie zmluvy o poskytovaní Newslettera - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. nutnosť plniť uzavretú zmluvu (Podmienky služby newsletter) - zasielať vám e-mailové správy alebo prostredníctvom sms, mms, push alebo messengera s analogickou aplikáciou priradenou priamo na vaše telefónne číslo (napr. Messenger, WhatsApp), atraktívne reklamy a ponuky (zľavy). Samozrejme sa môžete z odberu newslettera kedykoľvek odhlásiť.

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR t. j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre prihlásenie sa k odberu Newslettera.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

6. PROFILY V SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Správcom osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s návštevou našich profilov na sociálnych sieťach (o. i. komentáre, lajky, online identifikátory) sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    marketingové, analytické a štatistické činnosti v podobe umožnenia aktívnej účasti v profile, efektívneho fungovania nášho profilu, poskytovaním informácií o našich iniciatívach a ďalších aktivitách a v súvislosti s propagáciou rôznych typov akcií, služieb a produktov (vrátane partnerov (tretích subjektov) uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iné tzv. tretie subjekty, s ktorými spolupracujeme) - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;

b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnohodnotné využívanie funkcií našich profilov na sociálnych sieťach.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianským zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok. 

 

7. LIVECHAT

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s používaním LiveChatu umiestneného na stránke internetového obchodu sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    zodpovedanie otázok prostredníctvom četu - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. právne opodstatnený záujem správcu;

b)    v závislosti od obsahu komunikácie pre podniknutie krokov na vašu žiadosť pred uzavretím príslušnej zmluvy - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť konať pred uzavretím zmluvy;

c)     v závislosti od obsahu vašej správy marketingové, analytické a štatistické aktivity správcu alebo subjektov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem správcu alebo tretích subjektov;

d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnohodnotné využívanie funkcií v podobe LiveChatu (efektívna komunikácia s nami).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na realizáciu zmluvy (odstúpenie z newslettera), vznesenie námietok a po dobu stanovenú zákonom (napr. o daniach a účtovníctve), pokiaľ z ich uloženia nevyplýva dlhšia doba pre prípad eventuálnych reklamácií po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianským zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok. 

 

8. BEŽECKÁ ZÓNA

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, vrátane tých, ktoré ste poskytli prostredníctvom nástroja určeného na uľahčenie výberu bežeckej obuvi (Kvíz), sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 

a)    ponúknuť vám bežeckú obuv, ktorá vám najlepšie vyhovuje a umožniť vám využívania ďalších služieb dostupných v našom internetovom obchode a stacionárnych obchodoch, ktoré vám uľahčia výber športovej obuvi, ktorá vám najlepšie vyhovuje - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť plniť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorú uzatvárate rozhodnutím o vyplnení Kvízu;

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo partnerov (tretie subjekty, s ktorými spolupracujeme uvedené v bode 11 Podmienok Cookies - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;

c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre využívanie funkcie v podobe vyhradeného nástroja na uľahčenie výberu bežeckej obuvi (kvíz).

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber športovej obuvi, ktorá vám dokonale sadne (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

9. INFORMOVANIE O DOSTUPNOSTI PRODUKTU

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vôľou využívať službu vo forme informovania o dostupnosti produktu sú alebo môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

a)    zaslanie oznámenia o dostupnosti produktu - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť plniť zmluvu o poskytovaní služieb formou oznámenia o dostupnosti produktu;

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo partnerov (tretie subjekty, s ktorými spolupracujeme uvedené v bode 11 Podmienok Cookies - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;

c)     ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre doručovanie informácií o dostupnosti produktu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber športovej obuvi, ktorá vám dokonale sadne (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

10. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Pokiaľ sa rozhodnete zúčastniť sa súťaže usporiadanej správcom, vaše osobné údaje sú alebo môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

a)    vedenie súťaže, výber víťazov a odovzdávanie cien - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom;

b)    plnenie zákonných povinností správcu, najmä vyplývajúce z ustanovení upravujúcich problematiku daňových povinností - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. nutnosť splniť zákonnú povinnosť správcu;

c)     marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu, spoločností skupiny alebo ich partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR t. j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre doručovanie informácií o dostupnosti produktu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber športovej obuvi, ktorá vám dokonale sadne (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

11. PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s testovaním vašej spokojnosti so službami, ktoré poskytujeme, sú alebo môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

a)       prieskum spokojnosti zákazníkov (napr. pomocou rôznych typov prieskumov), zlepšenie internetového obchodu alebo aplikácie a kvality služieb ponúkaných správcom - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo treťou stranou;

b)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účasť v prieskume spokojnosti. Ich poskytnutie nám umožní spoznať váš názor na tému nami poskytovaných služieb a umožní nám tak zdokonaľovanie internetového obchodu alebo aplikácie.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber športovej obuvi, ktorá vám dokonale sadne (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

12. ESIZE.ME

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť uvedená v bode II týchto podmienok.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s využívaním nástroja esize.me, sú alebo môžu byť spracúvané na nasledujúce účely:

a)    pomocou našich IT systémov overte, ktorý model topánok vám najlepšie sadne na nohu a predložíme vám najvhodnejšie produkty (získate prístup k ponukám s prihliadnutím k tvaru a veľkosti vášho chodidla a novým funkciám v internetovom obchode alebo aplikácii, ale stále budete môcť využívať celú ponuku dostupnú v našich obchodoch) - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. prijatie opatrení na základe vašej žiadosti pred uzavretím kúpnej zmluvy, ktorú uzatvárate po vytvorení objednávky alebo rezervačnej zmluvy (pokiaľ je takáto možnosť k dispozícii a vybrali ste ju);

b)    marketingové, analytické a štatistické činnosti správcu alebo jeho partnerov (tretích strán uvedených v bode 11 Podmienok súborov cookies) alebo iných tzv. tretích subjektov, s ktorými spolupracujeme, napr. predkladáme vám reklamy a ponuky (zľavy), prispôsobené vašim záujmom na základe profilovania (zjednodušeným spôsobom analyzujeme vašu aktivitu (napr. históriu vašich nákupov a správania sa na našom webe), aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť nielen konkrétnym obecným skupinám našich zákazníkov, ale aj vašim preferenciám)). Naše akcie však významne neovplyvnia vaše rozhodnutia, napr. rozhodnutie o nákupe - právny základ: čl. 6 ods. 1 f) GDPR t. j. právne opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany;

c)     výroba vložky do topánok na mieru, pokiaľ zadáte takúto objednávku (pokiaľ je takáto možnosť k dispozícii) - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. nutnosť plniť zmluvu o vyhotovení tejto vložky do topánok;

d)    ustanovenie, obhajoba a vymáhanie nárokov, ktoré môžu vzniknúť ako súčasť vzťahu medzi vami a správcom a ďalšie účely, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov správcu alebo tretích subjektov - právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. oprávnený záujem realizovaný správcom alebo tretími subjektmi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre využívanie doplnkových služieb, ktoré vám uľahčia výber topánok prispôsobených na mieru.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu vášho používania služieb, aby sme vám uľahčili výber športovej obuvi, ktorá vám dokonale sadne (a pre ich väčšiu ochranu môžu byť zmazané po troch rokoch od vašej poslednej aktivity v internetovom obchode) a v prípade marketingových aktivít - do vznesenia námietky, okrem prípadu, že nás zákon oprávňuje spracovávať tieto údaje dlhšiu dobu alebo pokiaľ ich nebudeme dlhšiu dobu uchovávať pre potenciálne námietky, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä občianskym zákonníkom alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich právnych predpisov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

Informácie o príjemcoch osobných údajov boli podrobne popísané v bode VI týchto podmienok.

Informácie o eventuálnom poskytnutí vašich osobných údajov tretím krajinám (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) boli podrobne popísané v bode VII týchto podmienok. 

Práva, ktoré vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov boli podrobne popísané v bode VIII týchto podmienok.

 

V. SPRÍSTUPŇUJETE NÁM POUŽÍVANÍM NAŠEJ APLIKÁCIE AJ OBSAH NAPR. SVOJHO MOBILNÉHO TELEFÓNU?

Na účely spustenie funkčnosti aplikácie spočívajúcej na skenovaní a zapisovaní čiarových kódov výrobkov, vyhľadávania výrobkov na základe fotografií nahraných zákazníkom, zapisovania informácií umožňujúcich fungovanie aplikácie off-line, vyhľadávania najbližšej kamennej pobočky alebo miesta odovzdania zásielky na základe geolokalizácie môže správca so súhlasom zákazníka získať prístup k nasledovným aplikáciám na mobilnom zariadení zákazníka:

a)    fotoaparát;

b)    pamäť zariadenia;

c)     geolokalizácia.

 

VI. KTO MÔŽE BYŤ PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných správcom vždy vyplýva predovšetkým z rámca služieb, ktoré využíva zákazník.

Zoznam príjemcov osobných údajov vyplýva aj z poskytnutých súhlasov zákazníka alebo právnych predpisov a je špecifikovaný pre kroky uskutočnené zákazníkom v internetovom obchode alebo v aplikácii.

Na spracúvaní osobných údajov sa spolupracujúce subjekty správcu môžu zúčastniť v obmedzenom rozsahu, najmä tí, ktorí technicky pomáhajú pri efektívnom spravovaní internetového obchodu alebo aplikácii, vrátane komunikácie s našimi zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailov a v prípade reklamných aktivít v marketingových kampaniach), poskytovatelia hostingových alebo komunikačných služieb, dopravcovia alebo agenti, ktorí realizujú objednávky zásielok, subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platobné karty v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré poskytujú servisný softvér, podporujú správcu v marketingových kampaniach, rovnako ako poskytovatelia právnych a poradenských služieb.

Na základe vyššie uvedených zásad môžu byť osobné údaje zákazníka poskytnuté aj spoločnostiam skupiny MODIVO uvedeným v bode XI podmienok.

V rámci marketingových (reklamných) činností správca využíva služby tretích subjektov, ktoré používajú súbory cookies v internetovom obchode / aplikácii. Zoznam týchto subjektov je podrobne uvedený v bode 11 podmienok cookies.

 

VII. SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇOVANÉ AJ TRETÍM KRAJINÁM (MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU)?

V rámci správcom využívaných aplikácií podporovaných a sprístupňovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť osobné údaje poskytované do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má spolupracujúci subjekt prostriedky slúžiace na spracúvanie osobných údajov pri spolupráci so správcom.

Príslušnú bezpečnosť poskytovaných osobných údajov zaisťuje správca prostredníctvom štandardnej doložky o ochrane údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie a zmlúv o poskytnutí údajov na spracovanie, ktoré spĺňa požiadavky GDPR. V prípade prenosu údajov z Európy do USA môžu niektoré subjekty, ktoré sa tam nachádzajú dodatočne zaistiť dostatočnú úroveň ochrany údajov v doložkách tzv. Privacy Shield.

Zákazník má právo získať kópiu zabezpečení uplatňovaných správcom a týkajúcich sa poskytnutia osobných údajov do tretích krajín tak, že nás kontaktuje (kontaktné údaje v bode II týchto podmienok).

 

VIII. AKÉ MÁTE PRÁVA?

Každý zákazník má právo:

a)    podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27);

b)    na prenos osobných údajov, za predpokladu, že boli poskytnuté správcovi subjektom a ktoré sú spracovávané automatizovaným spôsobom, a sú spracúvané na základe súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, napríklad k inému správcovi;

c)     na prístup k osobným údajom (vrátane informácií, ktoré údaje sa spracúvajú alebo ich kópií);

d)    podať žiadosť o opravu a obmedzenie spracovania (napr. ak sú osobné údaje nesprávne) alebo vymazanie osobných údajov (napr. ak boli spracúvané neoprávnene);

e)    odvolať každý súhlas udelený správcovi; odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané správcom v súlade so zákonom pred jeho odvolaním;

f)      namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré saspracúvajú za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu alebo tretej osoby, najmä na marketingové účely, vrátane profilovania (ak nie sú žiadne iné dôležité dôvody pre legitímne spracovanie nadradené záujmom zákazníka). 

 

IX. BUDÚ VÁM ZASIELANÉ OBCHODNÉ INFORMÁCIE (NAPR. NA VAŠU E-MAILOVÚ ADRESU)?

Správca má technické možnosti na komunikáciu s klientom na diaľku (napr. E-mailom či formou SMS).

Obchodné informácie týkajúce sa správcov alebo subjektov, ktorí s ním spolupracujú (vrátane subjektov zo skupiny MODIVO), a komerčné aktivity môžu byť odoslané iba na základe súhlasu vyjadreného zákazníkom, vrátane prijatia podmienok služby newsletteru.

 

X. AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

Správca s prihliadnutím na stav technických znalostí, náklady na realizáciu a charakter, rozsah, kontext a účely spracovania a riziko porušenia práv alebo slobôd osôb s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúce hrozbám a kategóriám dát, na ktoré sa ochrana vzťahuje, najmä chráni údaje pred tým, aby boli sprístupnené neoprávneným osobám, pred zneužitím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením. Poskytovanie informácií o technických a organizačných opatreniach, ktoré poskytujú ochranu vonkajšiemu spracovaniu, môže narušiť ich účinnosť, čo ohrozuje riadnu ochranu osobných údajov.

Správca napríklad elektronicky využíva nasledujúce technické opatrenia na zabránenie získaniu a zmene osobných údajov neoprávnenými osobami:

a)    zabezpečenie dátového súboru proti neoprávnenému prístupu;

b)    SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje;

c)     šifrovanie dát použitých na autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu;

d)    Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

 

XI. AKÉ SUBJEKTY SÚ SÚČASŤOU SKUPINY MODIVO?

Súčasťou kapitálovej skupiny MODIVO sú:

a) MODIVO S.A. so sídlom v Zielonej Górze; 

b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. so sídlom v Zielonej Górze (Poľsko); 

c) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o. v likvidácii 

d) eschuhe.de GmbH so sídlom vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko); 

e) eschuhe.ch GmbH so sídlom v Zug (Švajčiarsko); 

f) Modivo.cz s.r.o. so sídlom v Prahe (Česká republika); 

g) Modivo.sk s.r.o. so sídlom v Bratislave (Slovenská republika);  

h) epantofi MODIVO s.r.l. so sídlom v Bukurešti (Rumunsko); 

i) MODIVO S.R.L. so sídlom v Bergame (Taliansko) 

j) Modivo.lv SIA so sídlom v Rige (Lotyšsko) 

k) Ecipo Modivo KFT so sídlom v Budapešti (Maďarsko)  

 

XII. ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vás vyzýva, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov používané inými webovými stránkami. Tieto podmienky sa vzťahujú len na uvedené aktivity správcu.

 

XIII. MÔŽU BYŤ TIETO PODMIENKY ZMENENÉ A AKO SA O TOM DOZVIETE?

Správca môže v budúcnosti meniť tieto podmienky. Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestni informácie o zmenách v internetovom obchode a aplikácii. Pri každej zmene sa nová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom.

 

XIV. OD KEDY PLATÍ TÁTO VERZIA PODMIENOK?

Táto verzia podmienok platí od 2024-04-04.

 

PODMIENKY COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.SK

 

 1. O AKÝ DOKUMENT IDE?
 2. SÚBORY COOKIES
 1. KOHO SA TÝKAJÚ SÚBORY COOKIES?
 2. AKÉ TECHNOLÓGIE VYUŽÍVAME?
 3. ČO SÚ SÚBORY COOKIES?
 4. ZBIERAJÚ SÚBORY COOKIES VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 5. AKÁ JE PRÁVNA PODSTATA VYUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES?
 6. NA ČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?
 7. MÔŽETE ODMIETNUŤ VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ POCHÁDZAJÚCICH ZO SÚBOROV COOKIES?
 8. AKÉ TYPY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVAME A SÚ ŠKODLIVÉ?
 9. AKO DLHO SA BUDÚ UCHOVÁVAŤ INFORMÁCIE ZOZBIERANÉ SÚBORMI COOKIES?
 10. SÚBORY COOKIES VYUŽÍVANÉ V INTERNETOVOM OBCHODE
 11. SÚBORY COOKIES TRETÍCH SUBJEKTOV (THIRD PARTY COOKIES)
 12. AKO ODSTRÁNIŤ / ZABLOKOVAŤ SÚBORY COOKIES?
 13. AKÉ DÔSLEDKY BUDE MAŤ ODSTRÁNENIE ALEBO ZABLOKOVANIE SÚBOROV COOKIES?
 1. MÔŽU BYŤ TIETO PODMIENKY COOKIES ZMENENÉ A AKO SA O TOM DOZVIETE?
 2. OD KEDY PLATÍ TÁTO VERZIA PODMIENOK?

 

 

I. O AKÝ DOKUMENT IDE?

Tieto podmienky používania súborov cookies a podobných technológií internetového obchodu a aplikácií („Podmienky”) majú informačný charakter, čo znamená, že pre vás nie je súborom povinností (nejde o zmluvu alebo obchodné podmienky). Cieľom týchto pravidiel je jasné definovanie pravidiel fungovania internetového obchodu a aplikácií v oblasti fungovania a využívania súborov cookies alebo podobných technológií.

V ďalšej časti dokumentu sa pod pojmom správca osobých údajov rozumie spoločnosť MODIVO S.A. so sídlom v meste Zielona Góra (adresa a korešpondenčná adresa: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Gora), zapísaná do Národného súdneho registra Okresného súdu Zielona Góra, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000541722; DIČ: 9291353356; IČO: 970569861; BDO: 000031285; základného imania: 2 008 001 PLN, plne splatené („Správca”).

Kontakt so Správcom je možný na vyššie uvedenej adrese, e-mailovej adrese: info@eobuv.sk alebo na telefónnom čísle: (+421) 057 2399 520 – poplatok ako za štandardné spojenie – podľa cenníka príslušného operátora. V rozsahu, v akom budú súbory cookie obsahovať vaše osobné údaje, bude správca zároveň spravovať tieto údaje. Pravidlá spravovania a spracúvania takýchto údajov sú zahrnuté v Podmienkach ochrany osobných údajov. S inšpektorom pre ochranu osobných údajov sa môžete kontaktovať e-mailom: iod@modivo.com.

 

II. SÚBORY COOKIES

1. KOHO SA TÝKAJÚ SÚBORY COOKIES?

Správca využíva v rámci internetového obchodu a aplikácie technológiu súborov cookies alebo funkcie jej podobné. Každá osoba navštevujúca internetový obchod, vrátane aplikácie, bez ohľadu na to, či je jeho zákazníkom („Návštevník”) má možnosť voľby využívania technológie súborov cookies a následne vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od vybraného rozsahu používania technológie súborov cookies môžu byť zbierané informácie o návštevníkovi, napr. o spôsobe používania internetového obchodu, záujmoch daného návštevníka alebo tiež zobrazovania príslušných reklám.

2. AKÉ TECHNOLÓGIE VYUŽÍVAME?

V internetovom obchode využívame technológiu spočívajúcu v uchovávaní a získavaní prístupu k informáciám v počítači alebo na inom zariadení pripojenom k sieti (najmä s využitím súborov cookies alebo podobných riešení), s cieľom zaistenia bezpečnosti, maximálneho komfortu počas používania internetového obchodu, vrátane štatistických cieľov a identifikácie zneužitia typu ad fraud a pre prispôsobenie reklamného obsahu správcu a tretích subjektov (subjekty sú uvedené v bode 11 Podmienok) alebo iných tzv. tretích strán, s ktorými spolupracujeme záujmom návštevníkov.

V závislosti od aktuálne zavedených a sprístupnených riešení a technických možností má návštevník možnosť určiť rozsah používania príslušných súborov cookies (napr. slúžiacich na marketingové účely) a vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov cookies poskytne návštevník súhlas, súbory cookies môžu automaticky zbierať rôzne údaje týkajúce sa aktivity návštevníka na internete a taktiež informácie o lokalizácii používaného zariadenia (pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah používania súborov cookies a príp. poskytnutý súhlas). V prípade nemožnosti stanovenia rozsahu používania súborov cookies z úrovne internetovej stránky, zostávajú aktuálne nastavenia prehliadača, ktorý využíva návštevník.

V súvislosti s tým, že správca môže využívať riešenia, ktoré sú podobné súborom cookies - nižšie uvedené ustanovenia podmienok je potrebné aplikovať adekvátne k týmto technológiám.

 

3. ČO SÚ SÚBORY COOKIES?

Súbory cookies sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo. Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.
Technológie podobné cookies môžu byť použité najmä na obmedzenie vzťahu so zariadením návštevníka a neukladanie prvkov do pamäte zariadenia návštevníka, ale priamo na vyhradený server a vytváranie identifikátorov návštevníka len po dobu používanie internetového obchodu návštevníkom (následne budú zničené). 

 

4. ZBIERAJÚ SÚBORY COOKIES VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V čase, keď užívateľ navštevuje našu stránku používame súbory cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia - "cookies" zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a môžu sa považovať za osobné údaje - pripísanie určitého správania konkrétnej osobe - návštevníkovi portálu - napr. s ich spojením s údajmi uvedenými pri registrácii účtu v internetovom obchode. Týka sa to najmä súborov cookies, na ktorých využívanie poskytol návštevník súhlas počas využívania služieb internetového obchodu (napr. marketingové cookies, ktoré nám umožňujú lepšie sa prispôsobiť potrebám našich zákazníkov).

Vo vzťahu k informáciám zozbieraných prostredníctvom súborov cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, sa uplatňujú ustanovenia podmienok ochrany osobných údajov, najmä týkajúce sa práv dotknutej osoby, odberateľov údajov a ich poskytovania do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru).

Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov cookies sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu (tzv. banner súborov cookies).

5. AKÁ JE PRÁVNA PODSTATA VYUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES?

Získavanie a uchovávanie informácií s využitím súborov cookies s výnimkou situácie, kedy je to nevyhnutné pre zaistenie správneho fungovania internetového obchodu alebo aplikácie, ich bezpečnosti a realizácie ich základných funkcií, vrátane stability služieb vďaka základným štatistickým činnostiam (poskytovanie služieb elektronickou cestou v tomto rozsahu, kedy vychádzame z predpisov čl. 173 ods. 3 bod 2 zákona o telekomunikáciách), je možné výlučne na základe súhlasu návštevníka. V nastaveniach webového prehliadača alebo ako súčasť ochrany osobných údajov na našich stránkach môže byť súhlas poskytnutý v súvislosti s používaním technológie cookies vrátane našich partnerov kedykoľvek zmenený alebo zrušený v nastaveniach (ale niektoré časti obchodu nemusia fungovať správne). Štandardne – využívanie jednotlivých typov cookies môže byť zablokované aj na úrovni internetových prehliadačov, aj keď nastavenia prehliadača nie vždy ovplyvnia technológiu podobnú súborom cookies (podrobne to popisujeme v ďalšej časti dokumentu). Eventuálne zrušenie súhlasu s cookies nemá vplyv na právnu opodstatnenosť vykonávaných činností. 

V rozsahu, v akom súbory cookies alebo podobné technológie, budú obsahovať vaše osobné údaje, je podstatou ich spracúvania  opodstatnený záujem správcu alebo tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), akým je identifikácia zneužitia typu ad fraud, potreba zaistenia čo najkvalitnejšieho obsahu predloženého správcom tak, že sa prispôsobí preferenciám návštevníkov a marketingu produktov a služieb správcu - vrátane priameho - produktov a služieb správcu a partnerov (tretích subjektov v bode 11 podmienok) alebo iných tretích strán, s ktorými spolupracujeme, pričom sa v takomto prípade tieto subjekty nezúčastňujú na spracúvaní údajov zákazníka. Na druhej strane, v rozsahu, v akom môžu mať partneri správcu priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie bude právne opodstatnený záujem realizovaný týmito subjektmi alebo dobrovoľne poskytnutý súhlas dotknutej osoby. V rozsahu, v akom sú funkcie a zozbierané osobné údaje súbormi cookies nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb v rámci internetového obchodu a aplikácie a zabezpečenie ich bezpečnosti – základom spracúvania takýchto informácií môže byť aj nutnosť plnenia zmluvy, ktorú uzatvárate v momente, ako sa rozhodnete používať našu internetovú stránku (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). 

Niekedy sa môže stať, že súbory cookies nám umožňujú s vami komunikovať pre marketingové účely, o ktorých píšeme vyššie napr. v rámci webpush (t. j. prostredníctvom prehliadača). V takomto prípade je základom takéhoto spracúvania dodatočný dobrovoľný súhlas na takúto komunikáciu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na právnu opodstatnenosť vykonávaných činností.

 

6. NA ČO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

Informácie zhromaždené súbormi cookies označenými v lište súborov cookies ako „povinné“ (a technológiou podobnou súborom cookie, ktoré používame na rovnaké účely) sa používajú predovšetkým preto, aby zaistili správne fungovanie nášho internetového obchodu a aplikácie a tiež realizáciu ich kľúčových funkcií. 

Týka sa to najmä sledovania prevádzkového zaťaženia IT infraštruktúry internetového obchodu, zabezpečenia stability služieb z hľadiska kapacity, plánovania logistických procesov a ďalších kľúčových procesov z pohľadu schopnosti plniť zmluvy so zákazníkmi. Tieto nástroje slúžia aj na bezpečnosť našich služieb tým, že pomáhajú v boji proti zneužívaniu, vrátane identifikácie návštevnosti a nákupov generovaných tzv. cookiebot a pomáhajú nám prijať preventívne opatrenia proti možnej aktivite cookiebot. 

Vyššie uvedené činnosti vzhľadom na ich účel a právny základ je možné vykonávať aj bez ohľadu na vami nastavené preferencie v rámci lišty cookies a nastavení prehliadača. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov cookies návštevník poskytne súhlas, súbory cookies môže návštevníkovi zároveň uľahčiť využívanie internetového obchodu a aplikácie, napríklad tak, že si "zapamätá" informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa.

Súbory cookies môžu zároveň poslúžiť na zvýšenie, užitočnosti či personalizácie obsahu internetového obchodu a aplikácie, vrátane prezentovania (rovnako prostredníctvom prehliadača – napr. webpush), tvorby, prideľovania a realizácie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených pre daného návštevníka napríklad na základe jeho preferencií alebo lokality (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia alebo to malo akékoľvek právne následky).

V závislosti od zvoleného rozsahu využívania technológií súborov cookies a vyjadreného súhlasu je možné pomocou technológie súborov cookies používanej v internetovom obchode oboznámiť sa prostredníctvom správcu s preferenciami návštevníka stránky - napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aké produkty nakupuje v stacionárnych obchodoch, ktoré patria do skupiny MODIVO. Analýza správania na internete pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii je možné predstaviť návštevníkom internetového obchodu reklamy prispôsobené ich potrebám a záujmom (napríklad reklama vyplývajúca z prezerania výlučne topánok z kategórie „poltopánky”) a pripraviť pre nich lepšiu ponuku. Reklamný obsah môže byť prispôsobený aj lokalizácii zariadenia, ktoré používa návštevník, pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah využívania súborov cookies a poskytnutý súhlas.

Na základe súborov cookies môže správca taktiež využívať technológiu umožňujúcu sprístupňovať reklamný obsah aj tým návštevníkom, ktorí už navštívili internetový obchod alebo aplikáciu počas využívania iných internetových stránok.

 

7. MÔŽETE ODMIETNUŤ VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ POCHÁDZAJÚCICH ZO SÚBOROV COOKIES?

Návštevník môže odmietnuť aktivitu správcu spočívajúcu v spracúvaní osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookies na vyššie uvedené účely, v rozsahu, v ktorom je základom činnosti správcu právne opodstatnený záujem (takéto situácie približujeme vyššie).

Navyše, návštevník internetovej stránky môže kedykoľvek zmeniť rozsah využívania technológií súborov cookies a zrušiť poskytnutý súhlas - nemá to však vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov pred zrušením tohto súhlasu ani na komunikáciu, na ktorú sme získali dodatočné súhlasy (napr. webpush).

V prípade pochybností týkajúcich sa rozsahu využívania súborov cookies a informácií získaných vďaka ich používaniu sa môžete obrátiť na  správcu – kontaktné údaje sa nachádzajú v bode I podmienok. 

8. AKÉ TYPY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVAME A SÚ ŠKODLIVÉ?

Súbory cookies využívané v internetovom obchode nie sú škodlivé ani pre návštevníka, ani pre počítač/koncové zariadenie dotknutej osoby. V internetovom obchode používame súborov "cookies" - "dočasné" a "trvalé". Prvé menované aú tzv. session (dočasné) súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa používateľ neodhlási z webových stránok alebo deaktivuje softvér (webový prehliadač) - potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory "trvalé" zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru "cookies" alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni.

Používame tiež technológiu podobnú cookies, ktorá nám umožňuje lepšie chrániť zhromaždené informácie generovaním samodeštrukčných, jednorazových identifikátorov v úložnom priestore relácie, ktoré budú zničené pri zatvorení webovej stránky obchodu. 

 

9. AKO DLHO SA BUDÚ UCHOVÁVAŤ INFORMÁCIE ZOZBIERANÉ SÚBORMI COOKIES?

Predovšetkým v závislosti od cieľov a právnej podstaty spracúvania osobných údajov zozbieraných súbormi cookies, môžu byť tieto uchovávané rôzne dlhé obdobie. V prípade komunikácie webpush – bude prebiehať spravidla do momentu vašej rezignácie, čo sa týka kontaktu s nami (zrušenie súhlasu).

Osobné údaje zozbierané pomocou súborov cookies týkajúce sa návštevníka, ktorý nie je zákazníkom internetového obchodu (t. j. ktorý nevytvoril objednávku, nerezervoval produkt a nemá vytvorený účet), sa budú uchovávať do momentu zrušenia súhlasu. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely alebo právne opodstatnené po dobu 3 rokov (ako štatistické údaje) okrem prípadu, že zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade rozhoduje dlhší termín uchovávania osobných údajov.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov.

 

10. SÚBORY COOKIES VYUŽÍVANÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

TYP

POPIS

ČAS VYPRŠANIA PLATNOSTI

PAGECACHE_ENV

Potrebné na zobrazenie správnej verzie stránky návštevníkovi.

1 deň

frontend

Ukladá ID relácie návštevníka v internetovom obchode.

1 deň

snowmessage

Potrebné na zobrazenie správ v obchode. Súbor cookie obsahuje dátum, kedy sa v systéme objavila správa pre používateľa. Po nastavení súboru cookie prehliadač používateľa vyhľadá obsah úložiska a zobrazí ho používateľovi. Súbor cookie sa odstráni po stiahnutí správ.

do uzatvorenia prehliadača

snow_cache_timestamp_[id-sobchodu]

Používa sa na kontrolu toho, či je potrebné údaje v prehliadači návštevníka aktualizovať. Tento súbor cookie ukladá údaje pre generovanie podrobností o stránke uložené v prehliadači návštevníka (napr. košík, odkazy vzťahujúce sa k účtu služby).

do uzatvorenia prehliadača

store

Umožňuje spustiť príslušnú verziu internetového obchodu.

do uzatvorenia prehliadača

cookies_accepted

Vytvorené, keď si prečítate správu o používaní súborov cookies na webových stránkach. Potrebné je skryť správu pre návštevníkov, ktorí už správu prečítali.

365 dní

userCountry

Ukladá informácie o krajine návštevníka, získané na základe umiestnenia adresy IP.

365 dní

geo_store_switch_popup[kód-štátu]

Kde [kód štátu] je kód krajiny, ktorý bol vygenerovaný z adresy IP používateľa. Súbor cookie určuje, či sa zobrazuje kontextové okno s návrhom zmeny obchodu na príslušnú IP adresu používateľa. Súvisí s cookie userCountry.

365 dní

ygc

Obsahuje kód identifikujúci návštevníka pre marketingové účely.

365 dní

 

Tabuľka je priebežne aktualizovaná z hľadiska nástrojov, ktoré využíva správca. Robíme všetko pre to, aby tabuľka zohľadňovala všetky nami aktuálne využívané súbory cookies. Vždy to však budú súbory cookies využívané na rovnaké ciele, aké nájdete v tabuľke. Ak chcete byť informovaný o aktuálne využívaných súboroch cookies, odporúčame pravidelné sledovanie aktuálneho obsahu podmienok.

 

11. SÚBORY COOKIES TRETÍCH SUBJEKTOV (THIRD PARTY COOKIES)

Súbory "cookies", ktoré používa Správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu alebo Aplikácie. Správca však spolupracuje aj s inými firmami, ktoré dodávajú nástroje účinné v boji proti zneužitiu typu ad fraud a v rozsahu marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory "cookies" od vykonávateľov uvedenej marketingovej aktivity, ktorý sa môže stať správcom osobných údajov klienta. Súbory "cookies" odosielané týmito subjekty majú zabezpečiť, aby Návštevníci boli zoznamovaní iba s reklamami, ktoré spĺňajú ich individuálne záujmy a potreby. Podľa názoru Správcu je pre návštevníkov atraktívnejšie zobrazovanie prispôsobených reklám než reklám, ktoré nesúvisia s ich potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce so Správcom zasielajú Návštevníkom reklamný obsah.

V rámci marketingovej činnosti správca využíva služby nasledovných subjektov, ktoré používajú súbory cookies:

Subjekt

Odkaz k informáciám o ochrane osobných údajov

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Bližšie informácie o súboroch cookies spomínaných subjektov a vzťahoch so správcom sa nachádzajú v ich podmienkach o ochrane osobných údajov.

 

12. AKO ODSTRÁNIŤ / ZABLOKOVAŤ SÚBORY COOKIES?

Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom alebo aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia na našej stránke (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom) alebo zmenou nastavenia prehliadača alebo prostredníctvom aplikácie (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom).

Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, by mali byť umiestnené na karte "Pomocník" vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies nasledovnou cestou: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

Podrobné informácie o správe súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke / užívateľskej príručke daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť "blokovať súbory cookies tretích strán").

Ak používame technológiu podobnú cookies a vami používaný prehliadač neumožňuje jej úpravu – naše riešenia môžu fungovať tak, aby zabezpečili správnu prevádzku obchodu a jeho bezpečnosť bez ohľadu na nastavenia prehliadača. 

 

13. AKÉ DÔSLEDKY BUDE MAŤ ODSTRÁNENIE ALEBO ZABLOKOVANIE SÚBOROV COOKIES?

V prípade súborov cookies, ktorých cieľom je uľahčenie alebo zdokonalenie využívania internetového obchodu, obmedzenie ich používania v danom zariadení môže mať vplyv na fungovanie internetového obchodu, napríklad znemožňuje alebo významne bráni správnemu používaniu internetového obchodu.

 

III. MÔŽU BYŤ TIETO PODMIENKY COOKIES ZMENENÉ A AKO SA O TOM DOZVIETE?

Správca môže v budúcnosti meniť podmienky používania cookies. Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestni informácie o zmenách v internetovom obchode a aplikácii. Pri každej zmene sa nová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom.

 

IV. OD KEDY PLATÍ TÁTO VERZIA PODMIENOK?

Táto verzia podmienok platí od 2024-04-04.

 

 Predošlé
2024-04-03
2023-02-07
2022-02-14
2022-01-20